Vet - KSP villsvin Tyskland

Kommisjonsvedtak 2009/255/EF av 20. mars 2009 om endring av vedtak 2003/135/EF som gjelder planene for nødvaksinering av villsvin og utryddelse av klassisk svinepest i visse områder i delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskland)...

Commission Decision of 20 March 2009 amending Decision 2003/135/EC as regards the eradication and emergency vaccination plans for classical swine fever in feral pigs in certain areas of the Federal States of North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate (Germany)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer planene som Tyskland har for utryddelse av klassisk svinepest (KSP) hos villsvin og nødvaksinering av villsvin i den forbindelse. Tyskland har informert Kommisjonen om at KSP er utryddet i visse deler av Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, men også om at nyoppdagede tilfeller av KSP er påvist på begge sidene av grenseomådet mellom Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz hvor sykdommen tidligere ikke forekom.Planene for utryddelse og nødvaksinering må derfor utvides til å omfatte de nye områdene i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, mens de områdene som nå er fri for KSP, tas ut av planen. Vedtak 2003/135/EF er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 137/2003 av 7. november 2003).  

Merknader

Rettsakten får ingen  praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)1669
Rettsaktnr.: 255/2009/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/135/EF
Celexnr.: 32009D0255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.04.2009
Frist returnering standardskjema: 23.04.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker