EASA gebyrforordningen - revisjon

Forordning (EF) nr. 1356/2008 av 23. desember 2008 som endrer forordning (EF) nr. 593/2007 av 31. mai 2007 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA...

Commission Regulation (EC) No 1356/2008 of 23 December 2008 amending Regulation (EC) No 593/2007 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Endringen av EASAs gebyrregulativ, forordning nr. 1356/2008, ble vedtatt 23. desember 2008 og trådte i kraft i EU fra 1. januar 2009. Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved Samferdselsdepartementets forskrift av 9.12.2009 nr. 1485 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15.juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv. (EASA-forskriften).

Sammendrag av innhold

European Aviation Safety Agency (EASA) ble opprettet gjennom forordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet. Kommisjonsforordning 488/2005 om avgifter og gebyrer pålagt av EASA dannet grunnlaget for at EASA kan kreve avgifter for de sertifikater og godkjennelser innen luftdyktighet som EASA utsteder, samt gebyr for andre oppgaver byrået forestår. Denne gebyrforordningen har senere blitt erstattet av forordning 593/2007.

Forordning nr. 1356/2008 er en endringsforordning til forordning nr. 593/2007. Det er i hovedforordningen lagt opp til at gebyrene skal vurderes årlig. En arbeidsgruppe i EASA har hatt som mandat å følge opp gjeldende gebyrforordning, og det er på bakgrunn av deres arbeid at gebyrforordningen nå er endret.

Det er ikke gjort noen endringer i selve tariffene. Den viktigste endringen i forhold til gjeldende gebyrregulativ er en presisering med hensyn til i hvilke tilfeller EASA kan fakturere det skyldige gebyr når en sertifiseringsoppgave avbrytes, samt metoden for beregning av det beløp som skal tilbakebetales i slike tilfeller. Det er også gjort endringer i vedlegget til forordning nr. 593/2007, dette for å forbedre noen definisjoner eller klassifikasjoner.   

Artikkel 6 bestemmer at gebyret for sertifisering som helt eller delvis er foretatt utenfor EU- og EFTA-landenes områder skal omfatte reiseutgifter som påløper for denne typen reiser. Formelen for beregning av reiseutgiftene som skal betales er endret slik at reisetid som er fakturert iht. timesats i vedlegget Part II legges til, men at gjennomsnittlige reiseutgifter innen EU- og EFTA-landenes områder, inkludert gjennomsnittlig reisetid multiplisert med timesatsen i vedlegget Part II, går til fradrag i den totale avgiften. Tidligere inngikk kun avgift for sertifiseringsoppdraget iht. vedlegget og reiseutgifter.

Merknader

Gebyrregulativet er hjemlet i Rådsforordning nr. 1592/2002, senere gjennomført i norsk rett ved forskrift av 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv. (EASA-forskriften).

Endringen av gebyrforordningen gir blant annet klarere gebyrregler for de tilfeller hvor byrået påbegynner et sertifiseringsoppdrag og dette avbrytes. Dette medfører en større forutberegnelighet både for aktørene og for EASA.

Implementering av forordningen i norsk rett vil skje gjennom en endringsforskrift til forskrift av 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv. (EASA-forskriften).

Det er ingen produsenter i Norge som kommer innunder det gebyrbelagte regimet, som igjen medfører at det ikke vil innebære noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller Norge å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring.  

Vurdering

Endringen av gebyrforordningen kommer på grunnlag av de erfaringene som er gjort siden gebyrforordningen trådte i kraft. Et hovedmål med forordningen har vært at innkrevingen av gebyrene skal være enkel, både for brukerne og EASA. Det er blant annet tydeliggjort hvordan beløp for tilbakebetaling skal beregnes i tilfeller hvor et oppdrag avbrytes. Dette skaper en forutberegnelighet både for industrien og EASA.

Endringen av gebyrforordningen er forutsatt i gjeldende forordning, og det er en målsetting å finjustere reglene på grunnlag av erfaringsdata. Endringene medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge da det ikke er noen produsenter i Norge som blir berørt av gebyrene, og det anbefales at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Konklusjon

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1356/2008
Basis rettsaktnr.: 593/2007
Celexnr.: 32008R1356

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2009
Frist returnering standardskjema: 02.09.2009
Dato returnert standardskjema: 16.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 09.12.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2009

Lenker

Til toppen