Vet - Frihet for storfebrucellose

Kommisjonsvedtak 2009/600/EF av 5. august 2009 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse medlemsstater og regioner i disse er offisielt fri for storfebrucellose...

Commission Decision 2009/600/EC of 5 August 2009 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain Member states and regions thereof are officially free of bovine brucellosis ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for storfebrucellose. Både Polen og Irland er nå erklært fri for storfebrucellose i hele landet. Portugal får tilføyd ytterligere to øyer i region Azorene som frie for storfebrucellose og i Spania blir to provinser erklært fri (Santa Cruz på Teneriffe og Las Palmas). Vedtak 2003/467/EF, vedlegg II, blir endret i henhold til vedlegget i gjeldende rettsakt. Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).MerknaderRettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land-/ regionlistene i EØS er, i tråd med den implementering som ble gjennomført og vedtatt i 1995, ikke tatt med i forskriftene. Dette prinsippet har vært gjennomgående for alle dyresjukdommer i EØS som gir rett til fristatus og tilleggsgarantier.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/600/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32009D0600

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2009
Frist returnering standardskjema: 06.10.2009
Dato returnert standardskjema: 21.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen