Vet - import av hest og avlsmateriale

Kommisjonsvedtak 2009/624/EF av 28. august 2009 om endring av vedtak 2004/211/EF når det gjelder oppføringen av Brasil og Mauritius på listen over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere levende dyr av hestefamilien og sæd, eggceller og embryo av dyr av hestefami...

Commission Decision 2009/624/EF of 28 August 2009 amending Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil and Mauritius in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Community of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.08.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 28. august 2009.

Rettsaken er gjennomført i norsk rett ved forskrift 11. september 2009 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter og forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Forskriften ble fastsatt uten høring jf. matloven § 23 tredje ledd og er sendt til Lovdata for kunngjøring. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere levende dyr av hestefamilien og sæd, eggceller og embryo av dyr av hestefamilien. Endringene går ut på at den brasilianske delstaten São Paulo på nytt er føyd til på listen. Delstaten ble i oktober i fjor tatt ut av listen som følge av utbrudd av snive, men er nå fri for sjukdommen. Videre er listen endret slik at det fra Mauritius nå kun er tillatt å importere registrerte hester som oppfyller vilkårene i vedlegg II (E) til vedtak 93/197/EF. Det er ikke lenger tillatt å importere andre dyr av hestefamilien eller sæd, eggceller eller embryo av dyr av hestefamilien fra Mauritius. Importbegrensningene er fastsatt som følge av at det ved inspeksjon på Mauritius ble avdekket mangler i forhold til å kunne oppfylle vilkårene for eksport til EU. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter og forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene får konsekvenser for et fåtall importører. De vil kunne gjennoppta import av levende dyr, sæd, eggceller og embryo av dyr av hestefamilien fra den brasilianske delstaten São Paulo. Fra Mauritius vil de heretter bare kunne importere registrerte hester. Vilkårene for import er skjerpet og omfatter krav om at dyrene skal ha oppholdt seg i landet i minst 3 måneder og at de skal ha blitt holdt isolert og beskyttet mot insektvektorer på et godkjent isolat før de importeres. Det vil ikke lenger være tillatt å importere andre dyr av hestefamilien eller sæd, eggceller eller embryo av dyr av hestefamilien fra Mauritius.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0624/2009/EF
Celexnr.: 32009D0624

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.08.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 11.09.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen