Håndhevingsretningslinjer for kjøre- og hviletid

Kommisjonsrekommandasjon 2009/ 60/ EF med retningslinjer for håndhevinspraksis etter kjøre- og hviletidsreglene...

Commission recommendation 2009/ 60/ EC of 23 January 2009 on guideline for best enforcement practice concerning checks of recording equipment to be carried out at roadside checks and by authorised workshops...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rekommandasjonen ble vedtatt av Kommisjonen 23. januar 2009. Den inneholder ingen bestemmelser om gjennomføringsfrist.

Beskrivelse:

Direktiv 2006/22/EF inneholder regler om minstekrav til kontroll av kjøre- og hviletid. Etter dette direktivet artikkel 11 nr. 1 skal Kommisjonen fastlegge retningslinjer for god kontrollpraksis. Det har vist seg at også digitale fartsskrivere blir manipulert og forsøkt manipulert. Dette kan medføre trafikksikkerhetsrisiko, er negativt for konkurransen og for arbeidsforholdenen i næringen. Mulighetene for å oppdage fusk med digitale fartsskrivere er større enn de analoge. Formålet med rekommandasjon 2009/60 er derfor å oppfordre og støtte statene til å innføre prosedyrer og metoder som på basis av forskning og teknisk ekspertise kan bidra til vesentlig å forbedre  mulighetene til å hindre og oppdage slikt misbruk. Rekommandasjonen må sees i sammenheng med direktiv 2009/4/EF som inneholder bestemmelser om ytterligere kontroll for å avdekke fusk.  

Rekommandasjonen inneholder retningslinjer for beste håndhevingspraksis for å oppdage og forhindre bruk av manipulasjonsutstyr og inneholder et vedlegg på seks kapitler med følgende hovedoverskrifter:

1. Introduksjon

2. Effektiv kontroll langs veg

3. Opplæring og håndheving

4. Verkstedinspeksjon

5. Rapport og tilsyn med verksted

6. Avsluttende bestemmelser 

For å oppnå effektiv kontroll langs veg anbefales det blant annet at kontrollmyndighetene får tilgang til adekvat utstyr for å kontrollere kjøre- og hviletid langs veg. Det skal også være mulig å kontrollere juks med fartskrivere, herunder er det foreslått at minst 10 % av totalt antall kjøretøy kontrolleres nettopp for dette (jf. kapittel 2 punkt 2.3). 

Det er også nedfelt anbefalinger som indirekte kan få betydning ovenfor fartskriververksted. Blant annet er det anbefalt at myndigheten kan instruere verksted til å fjerne installeringsplaten hvis det er nødvendig for å fjerne ustyr som kan manipulere kjøre- og hviletidsdata. Det er i tillegg anbefalt at verksted skal informere kontrollmyndigheter om tilfeller hvor det er avdekket manipulering utstyr eller andre uregelmessigheter.

Merknader:

Direktiv 2006/22/EF er implementert i norsk rett ved forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS  

Rekommandasjonen inneholder anbefalinger om prosedyrer og metoder for å avdekke og forhindre misbruk av fartsskriverutstyret. Som rekommandasjon inneholder den anbefalinger, og dermed ingen formelt bindende bestemmelser som må gjennomføres av norske myndigheter.  Vi kan således ikke se at det er behov for forskriftsendringer for å gjennomføre rekommandasjonen. Vi kan dermed heller ikke se at gjennomføring vil innebære økonomiske eller administrative konsekvenser verken for det offentlige eller for private aktører.

Som det fremgår under vurderinger nedenfor vil Vegdirektoratet vurdere om det av nasjonale grunner er hensiktsmessig å gjøre endringer i norsk regelverk og praksis på bakgrunn av de anbefalinger som ligger i rekommandasjonen.

Vurdering

Da rettsakten er en rekommendasjon, og som sådan kun inneholder anbefalinger og ikke plikter som skal gjennomføres konkret, kan det stilles spørsmål ved om rettsakten er EØS-relevant. Vi støtter formålet med rettsakten om å avdekke og hindre bruk av manipulasjonsutstyr til digital fartsskriver, og den er ledd i virkemdler på kjøre- og hviletidsområdet som vi er bundet av, jf. bla henvisning i direktiv 2009/4/EF om endring av direktiv 2006/22/EF. Vi peker også på pliktene etter hoveddelen i EØS-avtalen om å bidra til å skape rettslikhet og lojal oppfylling av avtalepliktene. Rekommandasjonen vil ha tilnærmet samme rettskildemessige status og funksjon i EØS-retten som i EF-retten. Vi mener derfor rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Norske myndigheter vil på nasjonalt grunnlag vurdere om det er hensiktsmessig å endre nasjonale regler og retningslinjer for å følge opp rekommandasjonens anbefalinger. Det vil særlig være aktuelt å vurdere å konkretisere kontrollmyndighetenes metoder ved kontroll. Dette kan gjøres ved endringer i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS, endre kontrollpraksis eller veiledninger og instrukser.

Det kan også være aktuelt å se nærmere på hvilke plikter fartsskriververksteder skal ha, blant annet når det gjelder opplysningsplikt til kontrollmyndighetene om juks og manipulering som avdekkes. 

Konklusjon

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/60/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/22/EF
Celexnr.: 32009H0060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.02.2009
Frist returnering standardskjema: 10.03.2009
Dato returnert standardskjema: 18.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen