POPs - felles format

Kommisjonsbeslutning 2009/63/EF av 20. november 2008 om fastsettelse av et felles format til bruk for medlemsstatene ved innsendelse av opplysninger i samsvar med artikkel 7(4)(b)(iii) i Europaparlaments og Rådsforordning (EF) nr. 850/2004...

Commission Decision 2009/63/EC of 20 November 2008 defining a format for the submission of the information by Member States in accordance with Article 7(4)(b)(iii) of the Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.02.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/63/EF ble vedtatt 20. november 2008. Kommisjonsbelsutning 2009/63/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 8/2010.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for stoffer som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen inneholder også bestemmelser om om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand.

POPs-holdig avfall skal i utgangspunktet destrueres når innholdet av POPs overstiger gitte grenser. Unntaksvis kan medlemslandene tillate andre behandlingsmåter forutsatt at det kan godtgjøres at slik behandling vil være det mest miljøvennlige. I tilfeller hvor slik tillatelse blir gitt skal øvrige medlemsland og Kommisjonen underrettes.

Kommisjonsbeslutning 2009/63/EF innfører et felles spørreskjema for innhenting av de opplysninger som i slike tilfeller skal rapporteres/distribueres i hht til artikkel 7(4)(b)(iii) i forordning (EF) nr. 850/2004. Skjemaet er utviklet for at opplysningene som etterspørres skal fremkomme klare og entydige.

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/63/EF er kun en teknisk endring/tillegg til forordning (EF) nr. 850/2004 for å sikre at de som skal rapportere aktuelle data og opplysninger  gjør dette etter en felles mal slik at opplysningenen som formidles blir entydige og sammenlignbare.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og anses som relevant og akseptabel.

Myndighetene deltar aktivt i arbeidet med POPs og er i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0063/EF
Basis rettsaktnr.: 0850/2004/EF
Celexnr.: 32009D0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.01.2009
Frist returnering standardskjema: 13.03.2009
Dato returnert standardskjema: 31.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 30.01.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen