Reach - Annex XVII

Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 av 22. juni 2009 om endring av Europaparlaments og Rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) med hensyn til Vedlegg XVII...

Commission Regulation (EC) No 552/2009 of 22 June 2009 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 ble vedtatt 22. juni 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 74/2011 av 1. juli 2011.

Sammendrag av innhold

Rådsdirektiv 76/769/EØF - begrensningsdirektivet - har gitt regler om restriksjoner i omsetning og bruk av visse skadelige stoffer og produkter. Dette direktivet ble opphevet fra 1. juni 2009 og gikk da inn som en egen forordning om restriksjoner i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), jf. artikkel 139 i REACH-forordningen. REACH-forordningen er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 om Annex XVII er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i begrensningsdirektivet, men det ble foretatt noen endringer/oppdateringer, blant annet ble terminologi endret slik at det ble samsvar i relevante bestemmelser i annet aktuelt regelverk. Dette gjelder spesielt i forhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. Videre var det behov for å inkludere bestemmelsene i direktivene 2006/122/EF av 12. desember 2006 om PFOS og 2006/139/EF av 20. desember 2006 om arsen.

Merknader

REACH-forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Rådsdirektiv 76/769/EØF - begrensningsdirektivet - med senere endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Gjennomføring av forordning (EF) nr. 552/2009 i norsk rett vil foregå ved at de aktuelle gjennomføringsbestemmelsene i produktforskriften tas ut av denne forskriften og går inn som et eget vedlegg i REACH-forskriften. De bestemmelsene som ikke berøres av bestemmelsene i Annex XVII/forordning (EF) nr. 552/2009 vil opprettholdes som egne bestemmelser i produktforskriften. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Norge deltok også aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensingsdirektivet, da det var et eget regelverk. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 er behandlet av Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0552/2009
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32009R0552

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2009
Frist returnering standardskjema: 17.08.2009
Dato returnert standardskjema: 20.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker