Vet - vaksinasjonsplaner bluetongue

Kommisjonsvedtak 2009/19/EF av 9. januar 2009, som endrer kommisjonsvedtak 2008/655/EF om godkjenning av planer for nødvaksinering mot bluetongue fra visse medlemsstater og fastsettelse av nivået for finansielt bidrag fra EU i 2007 og 2008...

Commission Decision 2009/19/EC of 9 January 2009 amending Decision 2008/655/EC as regards the approval of the emergency vaccination plans against bluetongue of certain Member States and fixing the level of the Community's financial contribution for 2007 and 2008...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2008/655/EF, som gjelder godkjenning av enkelte medlemsstaters planer for nødvaksinering mot bluetongue, og også fastsettelse av nivået for finansielt bidrag fra Fellesskapet til den enkelte stat. Rapporter, i samsvar med vedlegg til rettsakten, fra de berørte medlemslandene, skal være grunnlag for de finansielle bidragene fra Fellesskapet.  Vedtak 2008/655/EF av 24. juli 2008 angikk Belgia, Den Tsjekkiske republikk, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Luxemburg, Nederland og Portugal. Pga utviklingen av smittesituasjonen i andre halvår 2008, hvor utbrudd av BTV (bluetonguvirus) serotype 8 skjedde for første gang også i Sverige og Østerrike, nye utbrudd av BTV serotype 8 skjedde i Danmark og Spania og BTV serotype 1 spredde seg videre i Frankrike, Portugal og Spania, var det behov for å oppdatere vedtak 2008/655/EF med de endringer som har skjedd. Rettsakten angår nå også Østerrike og Sverige.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Relevant norsk regelverk er FOR 1999-12-20 nr 1310: "Forskrift om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr", FOR 2008-04-30 nr 416: "Forskrift om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue", samt plan for forebygging og bekjempelse av bluetongue (instruks til Mattilsynet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/19/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/75/EF
Celexnr.: 32009D0019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker