Klass-merk stoffer - 31. ATP

Kommisjonsdirektiv 2009/2/EF av 15. januar 2009 om 31. tekniske tilpasning til Rådsdirektiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av farlige stoffer...

Commission Directive 2009/2/EC of 15 January 2009 amending for the purpose of its adaptation to technical progress for the 31st time Council Directive 67/548/EEC relating to classification, packaging and labelling of dangerous substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2009/2/EF ble vedtatt 15. januar 2009.

Direktiv 2009/2/EF ble tatt ut av videre EØS-behandling og -prosess siden bestemmelsene i dette direktivet gikk inn i forordning (EF) nr. 790/2009, dvs første ATP (adaptation to technical progess) til forordning (EF) nr. 1272/2008 om CLP, jf e-post av 16. november 2009 fra EFTA.

Både forordning (EF) nr. 1272/2008 og forordning (EF) nr. 790/2009 er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevante og akseptable.

Sammendrag av innhold

Rådsdirektiv 67/548/EØF gir regler om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemiske stoffer. Dette er et viktig verktøy for å redusere og forebygge helse- og miljøskader forårsaket av kjemikalier. Det stilles krav til hvordan kjemiske stoffer skal klassifiseres, merkes og emballeres. Merkingen består av faresymboler i kombinasjon med sikkerhetssetninger og risikosetninger på emballasjen. Systemet skal sikre at brukere, både arbeidstakere og forbrukere, skal få informasjon om kjemikaliers farlige egenskaper slik at de kan ta nødvendige forhåndsregler. Dette regelverket er en del av EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Direktiv 2009/2/EF (31. ATP) og direktiv 2008/58/EF* (30. ATP) omfattes/inkluderes i den 1. ATP til forordning (EF) nr. 1272/2008* om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP-forordningen). Denne første tekniske tilpasningen medfører at omlag 1400 stoffer og stoffblandinger har fått ny klassifisering i EU og inkluderes dermed i Annex VI ("Harmonisert klassifisering og merking for visse farlige stoffer") til CLP-forordningen.

*EØS-notater for hhv. direktiv 2008/58/EF og forordning (EF) nr. 1272/2008 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevante og akseptable.

Merknader

Gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2009/2/EF i norsk rett vil tas i forbindelse med gjennomføring av forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen) siden både 30. ATP (direktiv 2008/58/EF) og 31. ATP går inn i den 1. tekniske tilpasningen til CLP-forordningen. Denne første tekniske tilpasningen omfatter klassifisering av mange viktige stoffer, blant annet borsyre og borater. Videre inkluderer den 1. ATP innføring av en ny gruppeklassifisering av omlag 110 nikkelforbindelser. Dette er viktige og omfattende forbedringer av regelverket.

Den 1. ATP til CLP-forordningen vil tre i kraft 1. desember 2010. Dette er tilsvarende dato for stoffer som skal være klassifisert i henhold til bestemmelsene i CLP-forordningen. Videre er det den første registreringsfristen for stoffer i henhold til Reach-regelverket.

Norge deltar aktivt i EUs arbeid med klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Myndighetene er i kontakt med berørt industri. Direktiv 2009/2/EF er en oppdatering og forbedring av regelverket på dette området både i forhold til økt beskyttelse for helse og miljø. Videre er det viktig med gjennomføring av de nye bestemmelsene i forhold til aktuell norsk industri, slik at de gis tilsvarende rammebetingelser som resten av europeisk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2009/2/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og anses som relevant og akseptabel.

Merk: Direktiv 2009/2/EF ble tatt ut/gikk ut av videre EØS-behandling og -prosess siden bestemmelsene i dette direktivet har gått inn i forordning (EF) nr. 790/2009, dvs første ATP (adaptation to technical progess) til forordning (EF) nr. 1272/2008 om CLP. Både forordning (EF) nr. 1272/2008 og forordning (EF) nr. 790/2009 er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevante og akseptable.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0002/EF
Basis rettsaktnr.: 1967/0548/EF
Celexnr.: 32009L0002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.01.2009
Frist returnering standardskjema: 13.03.2009
Dato returnert standardskjema: 25.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.05.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 11.05.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.05.2010

Lenker

Til toppen