Biocider - ikke-inkludering

Kommisjonsbeslutning 2009/324/EF av 14. april 2009 om at visse stoffer ikke inkluderes i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2009/324/EC of 14 April 2009 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC biocidal products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/324/EF ble fastsatt 14. april 2009. Kommisjonsbeslutning nr. 2009/324/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 8/2010.

Sammendrag av innhold

Gjennom bestemmelser i direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter - som er basert på svært grundige vurderinger - bidrar derfor til beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til eventuell oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. For et antall av stoffer/produkttyper som inngår i denne listen over aktive stoffer har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen gitt tidsfrist.

Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette - denne informasjonen ble også offentliggjort elektronisk den 14. juni 2006. Nye virksomheter indikerte interesse for å overta som ansvarlig søker, og ny frist for innsending av søknad ble satt til 30. april 2008. Utpekte rapportør (medlemsstat) mottok imidlertid ikke fullstendig søknad for enkelte av stoffene innen den nye tidsfristen. Disse stoffene/produkttypene trekkes derfor fra vurderingsprogrammet, og kan dermed heller ikke inkluderes på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. De seks stoffene/produkttypene som er oppført på listen til Kommisjonsbeslutning 2009/324/EF er dermed forbudt å bruke i biocidprodukter. Beslutningen trådte i kraft 1. juni 2009, og frist for utfasing av stoffene/produkttypene er 31. mars 2010.

Merknader

Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 22. april 2009 for å gjennomføre en rekke nye direktiver, forordninger og beslutninger på biocidområdet. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/324/EF i norsk rett vil skje ved endring i biocidforskriften. Bestemmelser for hvordan direktiver om ikke-inkludering av stoffer er nedfelt i endringsforskriften av 22. april 2009. I endringsforskriften av 22. april 2009 er det tatt inn nye bestemmelser i § 32 som fastsetter at utfasingsfristen skal være 12 måneder etter at vedtak om ikke-inkludering er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Stoffer som omfattes av beslutning om ikke-inkludering føres forløpende opp i  nytt vedlegg til biocidforskriften. I dette vedlegget fremkommer stoffnavnet, produkttype(r) som stoffet ikke kan benyttes i, frist for når all omsetning og bruk av slike produkter må stanses og henvisning til den aktuelle kommisjonsbeslutningen. Disse beslutningene legges forløpende ut i fulltekst på hjemmesidene til Statens forurensningstilsyn (www.sft.no).

I den første fasen av evalueringsprogrammet for eksisterende aktive stoffer meldte industrien inn hvilke stoffer i de ulike produkttypene de ville levere søknad om å få inkludert på vedlegg I, IA eller IB til biociddirektivet (98/8/EF). På de områder hvor industrien ikke leverte inn søknader for aktuelle stoffer i gitte produkttyper innen gitt tidsfrist kunngjør Kommisjonen dette på sine hjemmesider. Gjennom disse kunngjøringene gis industrien en frist for å gi beskjed om de vil overta ansvar for å levere inn søknad. Dersom noen tilkjennegir interesse for å overta ansvar for søknaden gir Kommisjonen en ny tidsfrist i egne kommisjonsbeslutninger. I tilfeller hvor ingen firmaer/aktuell industri ønsker å overta ansvar - eller det ikke har kommet fullstendige søknader etter den forlengede tidsfristen - vedtar Kommisjonen en beslutning om ikke-inkludering av stoffene i de aktuelle produkttypene.

Det er dermed en grundig prosess i forkant av en slik beslutning hvor berørt industri i flere runder gis anledning til å levere søknader før Kommisjonen fatter en endelig beslutning om ikke-inkludering av visse stoffer/produkttyper.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/324/EF innebærer forbud mot visse stoffer/produkttyper i biocidprodukter. Det blir samtidig et harmonisert regelverk for tilsvarende stoffer/produkttyper i biocidprodukter, noe som også gir like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri, og det blir således ikke konkurransevridende for norske firmaer. Produkter som eventuelt eksporteres til europeiske land fra Norge med de aktuelle stoffene vil uansett møte de samme krav om utfasing eller bytte av aktivt stoff. Det er dessuten en forbedring av regelverket i forhold til effekter på miljø og helse. Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskriften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter mange forordninger, direktiver og beslutninger (både beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer på vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert. Disse dokumentene ble i tillegg publisert på hjemmesidene til Statens forurensningstilsyn (SFT).

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biociddirektivet gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter i både Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Til orientering skulle Norge vært rapportør for det ene stoffet på listen (octyfenol, CAS-nr. 3391-86-4). Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/324/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Se Beskrivelse/Merknader.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0324/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32009D0324

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2009
Frist returnering standardskjema: 26.06.2009
Dato returnert standardskjema: 24.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen