Merking av allergener - unntak for vin

Kommisjonsforordning (EF) nr 415/2009 av 20. mai 2009 om endring av direktiv 2007/68/EF om endring av vedlegg IIIa til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF når det gjelder visse matvareingredienser...

Commission Regulation (EC) No 415/2009 of 20 May 2009 amending Directive 2007/68/EC amending Annex IIIa to Directive 2000/137EC of the European Paliament and of the Council as regards certain food ingredients...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder unntak fra vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF (merkedirektivet) vedrørende plikten til å merke med allergener. Forordning (EF) nr 415/2009 forlenger overgangsperioden for unntakene fra plikten til å allergenmerke i direktiv 2007/68/EF, jf direktiv 2005/26/EF, for vin, slik dette er definert i vedlegg IV til forordning (EF) nr 479/2008. Dette begrunnes med at det er ønskelig å oppnå samsvar for denne produktgruppen når det gjelder bestemmelsene om merking i direktiv 2007/68/EF og gjennomføringsbestemmelsene for forordning (EF) nr 479/2008. Dette innebærer at unntak for vin fastsatt i direktiv 2005/26/EF gjelder frem til 31. desember 2010. Produkter satt i omsetning eller merket frem til denne dato, kan dessuten selges inntil lagrene er tømt.

Merknader

Rettsakten må implemeteres ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 21. desember 1993 nr 1985 om merking mv av næringsmidler (merkeforskriften).

Administrative og økonomiske konsekvenser:

For Mattilsynet: Rettsaktens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning, og tilsyn kan inngå i Mattilsynets ordinære tilsyn. Overgangsbestemmelsene innebærer imidlertid at produkter som er merket eller satt i omsetning før utløpet av overgangsperioden kan selges ut inntil lagrene er tømt. Det kan i slike tilfeller være krevende for Mattilsynet å klarlegge om produktene oppfyller dette kriteriet.    

For virksomhetene: Tidligere unntak fra plikten til å merke næringsmidler videreføres ved forordning (EF) nr 415/2009 for vin. Det er satt overgangsregler slik at produkter som ikke er merket i henhold til regelverket, kan selges inntil lagrene er tømt. Det vil derfor ikke bli en situasjon der varer må trekkes fra markedet og på den måten medføre økonomiske tap.   

For forbrukerne: Rettsakten innebærer ingen nye unntak fra plikten til å allergenmerke. Unntakene har vært gjeldende over lengre tid.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 415/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0415

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2009
Frist returnering standardskjema: 06.07.2009
Dato returnert standardskjema: 25.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2009
Høringsfrist: 01.09.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen