Romania-overgangsordninger-animalske produkter

Kommisjonsvedtak 2009/374/EF av 8.mai 2009 om endring av tillegg B til vedlegg VII til rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse og som angår visse virksomheter i sektorene kjøtt, fjørfekjøtt, fisk og melk og melkeprodukter i Romania (notifisert med C(2009)3390) ...

Commission Decision 2009/374/EC of 8 May 2009 amending Appendix B of Annex VII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain establishments in the meat, poultrymeat, fish and milk and milk products sectors in Romania (notified under document number C(2009) 3390) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innvilget overgangsordninger for Romania bl.a. for melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS- området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverks-krav på de respektive områder tillates å komme inn i EØS-området.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av at alle regelverkskrav oppfylles i landets virksomheter og må sørge for at de som etter hvert tilfredsstiller alle krav, står på lister over godkjente virksomheter og at de som ikke tilfredsstiller disse kravene, står på andre lister. Dette skal skje innen en gitt frist. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante regelverkskrav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania.

Ved inspeksjoner og dialog med kompetente myndigheter er det framkommet at det er noen virksomheter som trenger lenger tid for å kunne tilfredsstille alle regelverkskrav i forordningene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Disse virksomhetene har også vært listeført.

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Romania, utarbeidet et oppdatert vedlegg med lister over virksomheter, som nå ikke lenger har anledning til å sende varer til EØS området, fordi de på dette tidspunktet ikke oppfyller alle regelverkets krav. Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet.

Rumenske kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om endringer på dette området.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med medlemslandets og anbefaling fra EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH).

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Den antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/374/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0374

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2009
Frist returnering standardskjema: 06.07.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen