Vet - Tredjelandsimport

Kommisjonsvedtak 2009/317/EF av 6. april 2009 om endring av Rådsvedtak 79/542/EØF om flytransport av dyr, transitt av dyr gjennom visse tredjestater og helsesertifikat for visse typer kjøtt av dyr av hestefamilien og for transitt og lagring av visse typer ferskt kjøtt (K(2009) 2273) (EØS-relevant...

Commission Decision 2009/317/EC of 6 April 2009 amending Council Decision 79/542/EEC as regards the transport of animals by air, the transit of animals through certain third countries and the animal health certificates for certain meat from solipeds and for transit and storage of certain fresh me...

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.06.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten følger forenklet prosedyre og behandles ikke av EØS-komiteen. Rettsakten trer i kraft samtidig i EFTA statene som i EU-medlemsstatene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder bestemmelser om flytransport av dyr, transitt av dyr gjennom visse tredjestater og helsesertifikater. I EUs regelverk for handel med levende dyr endres bestemmelsene for transport. Flytransporten av levende dyr fra en tredjestat til EØS-området utgjør en risiko for dyrehelsen. Smitte kan spres med insekter (vektorer) som følger med flyet. Det fastsettes derfor regler om desinfisering av transportmiddelet. Hvis dyr transporteres med et fly, skal det i kassen eller i containeren som benyttes til transporten, og i rommet omkring denne, sprayes med et egnet insekticid umiddelbart før dørene til flyets lasterom lukkes. Insekticidet skal brukes hver gang dørene til lasterommet åpnes, til transporten har nådd sitt endelige bestemmelsessted.
Når det gjelder transitt av dyr til EØS-området er hovedregelen at dyrene kun kan transporteres gjennom godkjente tredjestater. Det er derimot tillatt å transportere dyr i transitt gjennom visse tredjestater som ikke er godkjent for eksport. Forutsetningen for slik transport er at dyrene sendes direkte til et slakteri når de har ankommet bestemmelsesstedet i EØS-området. De gjeldende transittreglene gjør det vanskelig å forflytte storfe som sendes til oppfôring i EØS-området. Disse dyrene må fraktes lange omveier for å unngå transport via en tredjestat som ikke er godkjent for eksport til EØS-området. Dette er negativt også for dyrevelferden. Reglene endres på dette punktet, slik at det nå tillates å frakte storfe til oppfôring via ikke-godkjente tredjestater.  Det gjøres også endringer i helsesertifikatene. Den offentlige veterinæren skal bekrefte at ferskt kjøtt kommer fra dyr av hestefamilien som er slaktet på et slakteri der det de siste 40 dagene ikke har vært tilfelle eller utbrudd av Afrikansk hestepest eller Snive.  

Merknader

Rettsakten er gjennomført 28. april 2009 og endrer følgende forskrifter:

 • Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin
 • Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av    storfe
 • Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler
 • Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe
 • Forskrift 3. juli 2008 nr 708 om import av ferskt kjøtt av landpattedyr fra tredjestaterØkonomiske og adminsitrative konsekvenserMed de nye endringene forenkles reglene for transport av dyr i transitt gjennom visse tredjestater som ikke er godkjent for eksport. Dette kan ha en positiv effekt for næringsaktørene ved at transporten skjer raskere, men dette er sannsynligvis ikke så relevant for norske importører. Importøren registrerer på forhånd forsendelsen i det elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES) og er ikke direkte involvert i selve transportprosessen. Transitt av levende dyr gjennom ikke godkjente tredjeland har også liten betydning på grunn av Norges geografiske plassering. Import av levende dyr kan medføre en risiko for innslep av uønsket smittestoff til Norge. Den gode dyrehelsestatusen kan forrykkes dersom smitte introduseres med dyr som har vært i transitt i en ikke godkjent tredjestat. Mattilsynet har imidlertid tatt forhåndsregler for å unngå introduksjon av smittsomme dyresykdommer. Norge praktiserer i forhold til dagens regelverk isolering, undersøkelse og prøvetaking av produksjonsdyr, som kommer fra besetninger som ikke er overvåket tilsvarende som norske dyr. Levende dyr som innføres til Norge vil bli prøvetatt mhp aktuelle dyresykdommer. Dyrene vil bli frigitt fra offentlig isolat når prøvene er undersøkt og funnet negative. Dette sammenholdt med en forholdsvis liten grad av import av levende dyr fra tredjestater gjør at Mattilsynet har god kontroll med dyr som innføres eller importeres til Norge. Det nye regelverket medfører ingen nye adminstrative oppgaver for Mattilsynet. Endringene i transittreglene har en positiv effekt på dyrevelferden. Dyrene må ikke lenger fraktes lange omveier for å unngå transport via en tredjestat som ikke er godkjent for eksport til EØS-området. 

  Rettsakten krever ingen notifisering til ESA. 

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten tas til orientering i spesialutvalget for matproduksjon.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/317/EF
Celexnr.: 32009D0317

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.04.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker