Vet -forenkling av prosedyrer

Rådsvedtak 2009/436/EF av 5. mai 2009 om rettelse av direktiv 2008/73/EF om forenkling av prosedyrene for utarbeidelse av lister og offentliggjøring av opplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område...

Council Decision 2009/436/EC of 5 May 2009 correcting Directive 2008/73/EC simplifying procedures of listing and publishing information in the veterinary and zootechnical fields...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

 Rettsakten retter på direktiv 2008/73/EF slik at det kommer tydelig frem at medlemsstatene skal implementere direktiv 2008/73/EF fra og med 1. januar 2010. Direktiv 2008/73/EF er et omfattende direktiv som endrer 22 direktiver og ett vedtak for å bl.a. harmonisere og forenkle prosessen for etablering av lister over ulike typer av godkjente virksomheter og offentliggjøring av disse. Forenklingen ligger i at det er medlemsstaten og ikke Kommisjonen som utarbeider og publiserer de ulike listene, og at disse listene ikke lenger vil fremgå av rettsakter.  Det er samtidig noen få bestemmelser i direktiv 2008/73/EF som ikke gjelder disse forenklingsprosedyrene og endringsvedtaket spesifiserer at disse bestemmelsene i direktiv 2008/73/EF skal gjelde umiddelbart (dvs. fra 3. september 2008). I tillegg, tilføyer endringsvedtaket hjemmel til direktiv 2008/73/EF for utarbeidelse av rettsakter under komitologi, deriblant overgangsordninger. Disse bestemmelsene skal også ha umiddelbar virkning. En overgangsordning ift. søknader for godkjenning av laboratorier (rabies) som direktiv 2008/73/EF introduserte er også fjernet, sannsynligvis fordi overgangsordningen var ift. perioden mellom ikrafttredelsen av 2008/73/EF og 1. januar 2010 og den delen av direktiv 2008/73/EF vil nå først gjelde fra 1. januar 2010.

Merknader

Rettsakten er vedtatt av Rådet med hjemmel i Romatraktaten artikkel 37. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Men rettsakten vil legges til grunn ved høring og gjennomføringen av direktiv 2008/73/EF i norsk rett. Det er ikke administrative og økonomiske konsekvenser som følge av vedtaket annet enn at det legges til grunn når direktiv 2008/73/EF blir hørt, da vedtaket bare tydeliggjør at 1. januar 2010 er tidspunktet regelendringene må være på plass.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

De eneste bestemmelsene i direktiv 2008/73/EF som vil tre i kraft før 2010 og som inneholder materielle krav er direktiv 2008/73/EF art 1(1) og art 7. Endringen av disse to bestemmelsene medfører ikke behov for forskriftsendringer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/436/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0436

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2009
Frist returnering standardskjema: 23.07.2009
Dato returnert standardskjema: 21.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 01.09.2009
Høringsfrist: 01.11.2009
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen