Biocider - ikke-inkludering

Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF av 8. april 2009 om at visse stoffer ikke føres opp i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2009/322/EC of 8 April 2009 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF ble vedtatt 8. april 2009. Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 8/2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Bakgrunnen for dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til eventuell oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF - biociddirektivet.

For et antall av stoffer/produkttyper som inngår i denne listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen gitt tidsfrist. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, denne informasjonen ble også offentliggjort elektronisk 18. januar 2008. Ingen virksomhet eller medlemsstat har innen tidsfristen på tre måneder etter offentliggjøringen tilkjennegitt interesse for å overta oppgavene som ansvarlig søker for de angjeldende stoffer/produkttyper. Disse stoffene/produkttypene trekkes derfor fra vurderingsprogrammet, og inkluderes dermed ikke på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. De stoffene/produkttypene som er oppført på listen til Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF er dermed forbudt å bruke i biocidprodukter. Frist for utfasing av stoffene som omfattes av denne beslutningen er 28. februar 2010.

Merknader

Biociddirektivet - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF i norsk rett vil medføre behov for endring i biocidforskriften. Norge deltar aktivt i arbeidet med utviklingen av biocidregelverket, blant annet gjennom deltakelse på møter, faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer, og er ellers i kontakt med berørte parter herunder aktuell norsk industri. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF innebærer forbud mot visse stoffer/produkttyper i biocidprodukter. Det blir samtidig et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0322/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32009D0322

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2009
Frist returnering standardskjema: 08.06.2009
Dato returnert standardskjema: 03.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen