Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocider - ny tidsfrist

Kommisjonsbeslutning 2009/321/EF av 8. april 2009 om fastsettelse av ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet i hht artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2009/321/EC of 8 April 2009 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/321/EF ble vedtatt 8. april 2009. Kommisjonsbeslutning 2009/321/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 8/2010.  

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF biociddirektivet regulerer markedsadgangen til biocidprodukter og deres aktive stoffer. Bestemmelser i direktivet innebærer at det kun er biocidprodukter som inneholder aktive stoffer som er oppført på direktivets vedlegg I, IA og IB som kan godkjennes for markedsføring i EU/EØS-området.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet etablerer i henhold til artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

For et antall kombinasjoner av stoffer/produkttyper som omfattes av den omtalte listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen den gitte tidsfristen. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette. Denne informasjonen ble også publisert elektronisk 18. januar 2008. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen har noen virksomheter tilkjennegitt interesse for å overta som deltakere for to av de aktuelle stoffene og produkttypene. Det er derfor nødvendig å gi en ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for de aktuelle stoffene og produktene. Ny tidsfrist for innsending av dokumentasjon er satt til 31. mai 2010.

Merknader

Biociddirektivet (98/8/EF) med senere endringer er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/321/EF i norsk rett vil ikke medføre behov for endring i selve biocidforskriften, men innebærer at ny frist for innsending av dokumentasjon må kunngjøres som en nyhet på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet (www.klif.no). De som er berørt av den nye fristen er i realiteten allerede informert i og med at de har påtatt seg søkeransvar. Norge deltar forøvrig aktivt i arbeidet med utvikling av biocidregelverket, blant annet gjennom deltakelse på møter, faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer, og er ellers i kontakt med berørte parter på dette området.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/321/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0321/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32009D0321

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2009
Frist returnering standardskjema: 08.06.2009
Dato returnert standardskjema: 03.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 30.01.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen