INSPIRE - datadeling med fellesskapsinstitusjoner

Kommisjonsforordning (EU) nr. 268/2010 av 29. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til Fellesskapets institusjoners og organers tilgang til medlemsstatenes geodatasett og -tjenester på harmoniserte vilkår...

Commission Regulation (EU) No 268/2010 of 29 March 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 19. april 2010. Landene har deretter en frist på 18 måneder til å oppfylle kravene i rettsakten. EØS/EFTA-landene har tre år lengre frister, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1jd.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 16. juni 2010.

EØS-komiteen vedtok å ta rettsakten inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012. Beslutningen trådte i kraft 14. juli 2012. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)

Rettsakten fastsetter enkelte felles vilkår som skal gjelde datadeling med fellesskapsinstitusjoner og -organer og kontraktører som handler på deres vegne. Rettsakten presiserer at eventuelle bruksvilkår alltid må oppgis som et metadataelement knyttet til det enkelte datasett eller den enkelte tjeneste. Rettsakten har ingen regler om prising av data eller tjenester.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 17 nr. 8. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved innkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge. 

Kommisjonen utarbeidet regelverket med bistand av en ekspertgruppe. En ekspert fra Kartverket har deltatt i gruppen. Kommisjonen la fram et prinsippdokument på høring for nasjonale fagetater 12. desember 2008. Kartverket videreformidlet høringen til norske fagetater og kommuner gjennom samarbeidet "Norge digitalt", og koordinerte de norske uttalelsene inn mot Kommisjonen. Det framkom bl.a. merknader om et for vidt virkeområde, men dette er tatt ut i den endelige forordningen.

Vurdering

Rettsakten inneholder få bestemmelser ut over det som fremgår av INSPIRE-direktivet.

Departementet ser det som en fordel om avtaleforholdet med EU-institusjonene kan ordnes gjennom rammeavtaler basert på prinsippene i Norge digitalt. Forordningen mangler direkte støtte for dette, men det antas at slike rammeavtaler likevel lar seg realisere.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende regelverk allerede ansett som EØS-relevant (INSPIRE-direktivet), og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0268:EN:NOT  

For andre opplysninger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet .

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 268/2010
Basis rettsaktnr.: 2/2007
Celexnr.: 32010R0268

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2010
Frist returnering standardskjema: 10.09.2010
Dato returnert standardskjema: 13.09.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2012
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.01.2011
Høringsfrist: 02.05.2011
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.08.2012

Lenker

Til toppen