Vet - AD - endring av vilkår for samhandel

Kommisjonsvedtak 2009/248/EF av 18. mars 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF angående de dyrehelsemessige betingelser for samhandel med svin mellom medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for Aujeszky`s disease...

Commission Decision of 18 March 2009 amending Decision 2008/185/EC as regards the animal health conditions for trade in pigs between Member States or regions thereof which are free of Aujeszky`s disease...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Vedtaket dreier seg om tilleggsgarantier for svinesykdommen Aujeszky's disease (AD). I forbindelse med handel med svin gjelder visse tilleggsgarantier alt etter hvilken sykdomsstatus den enkelte medlemsstat har i forhold til sykdommen. Enkelte stater er helt fri for sykdommen og vaksinerer heller ikke mot den, noen følger et godkjent bekjempelsesprogram, mens andre stater fremdeles ikke har full kontroll over sykdommen.  Erfaringene med ordningen med tilleggsgarantier har imidlertid vist, at det er nødvendig å presisere at handel med svin, mellom medlemsstater som er fri for AD og hvor vaksinasjon heller ikke er tillatt, kan foregå uten ytterligere garantier. De statene dette gjelder er listet i vedlegg I i vedtak 2008/185/EF, og i vedtaksteksten blir det nå bedre tydeliggjort at det ikke kreves garantier ut over det at området dyrene kommer fra er listet i vedlegg I.

Merknader

Vedtaket krever endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. Endringen har ingen praktisk betydning ettersom dette bare dreier seg om en presisering av gjeldende rett. Det er svært liten import av levende svin til Norge, så endringen medfører heller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for brukere eller forvaltningen i Norge.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)1687
Rettsaktnr.: 2009/248/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/185/EF
Celexnr.: 32009D0248

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2009
Frist returnering standardskjema: 01.05.2009
Dato returnert standardskjema: 30.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2009
Høringsfrist: 01.08.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen