Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import av oksesæd

Kommisjonsvedtak 2008/120/EF av 7. februar 2008 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 88/407/EF og vedtak 2004/639/EF som fastsetter vilkårene for import av storfesæd...

Commission Decision 2008/120/EC of 7 February 2008 amending Annex D to Council Directive 88/407/EEC and Commission Decision 2004/639/EC laying down the importation conditions of semen of domestic animals of the bovine species...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 1. mars. 2008. Utkast til forskrift som skal gjennomføre rettsakten i norsk rett er under arbeid og blir ventelig fastsatt av Mattilsynet innen utgangen av april 2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter de to helsesertifikatmodellene i vedlegg D til direktiv 88/407/EF med tre nye modeller. Den ene skal benyttes ved samhandel med oksesæd som er tatt ut i overensstemmelse med direktivet, dersom sæden sendes fra den godkjente seminstasjonen den stammer fra. Den andre skal benyttes ved samhandel med oksesæd som er tatt ut, behandlet og lagret før 31. desember 2004 i overensstemmelse med direktivet før det ble endret ved direktiv 2003/43/EF, dersom sæden sendes fra den godkjente seminstasjonen den stammer fra. Den tredje skal benyttes ved samhandel med oksesæd som er tatt ut i overensstemmelse med direktivet eller tatt ut, behandlet og lagret før 31. desember 2004 i overensstemmelse med direktivet før det ble endret ved direktiv 2004/43/EF, dersom sæden sendes fra en annen godkjent seminstasjon eller et godkjent sædlager.

Rettsakten endrer også vedtak 2004/639/EF om betingelser for import av oksesæd fra tredjestater. Nå begrenses import fra Canada til det området av landet landet som er beskrevet i del 1 i vedlegg I til direktiv 79/542/EF. Videre erstattes de to helsesertifikatmodellene i vedtaket med tre nye modeller. Den ene skal benyttes ved import av sæd som er tatt ut i overensstemmelse med direktiv 88/407/EF, dersom sæden sendes fra den godkjent seminstasjonen den stammer fra. Den andre skal benyttes ved import av sæd som er tatt ut, behandlet og lagret før 31. desember 2003 i overensstemmelse med direktivet før det ble endret ved direktiv 2003/43/EF, dersom sæden sendes fra den godkjente seminstasjonen den stammer fra. Den tredje skal benyttes ved import av sæd som er tatt ut i overensstemmelse med direktivet eller som er tatt ut, behandlet og lagret før 31. desember 2004 i overensstemmelse med direktivet før det ble endret ved direktiv 2003/43/EF, dersom sæden sendes fra en annen godkjent seminstasjon eller et godkjent sædlager. 

Merknader

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring i forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten får konsekvenser for den ene godkjente seminstasjonen i Norge som eksporterer oksesæd, samt for Mattilsynet som utsteder helsesertifikatene som skal følge med forsendelsene. Oksesæd som blir eksportert fra stasjonen til andre EØS-stater må heretter følges av helsesertifikater i samsvar med de nye modellene. Sertifikatene er tilgjengelige i TRACES-systemet.

Rettsakten får også konsekvenser for et fåtall importører av oksesæd. De må heretter påse at sæden som importeres følges av helsesertifkater i samsvar med de nye modellene. Videre vil de ikke lenger kunne importere oksesæd fra hele Canada, men kun fra det området av landet som er beskrevet i del 1 i vedlegg I til vedtak 79/542/EF. Dette er for øvrig det samme området som er beskrevet i vedlegg D til forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av storfe og som det er tillatt å importere avls- og produksjonsdyr fra.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0120/2008/EF
Celexnr.: 32008D0120

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen