Vet-biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 129/2009 av 13. februar 2009 som endrer forordning (EF) nr. 197/2006 i forhold til gyldigheten av overgangsbestemmelser for tidligere næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 129/2009 of 13 February 2009 amending Regulation (EC) No 197/2006 as regards the validity of the transitional measures relating to former foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger gyldigheten til forordning (EF) nr. 197/2006. Forordning (EF) nr. 197/2006 åpner for at medlemsstatene som en ovrgangsordning kan gi unntak fra kravene i biproduktsforordningen (EF) nr. 1774/2002 til behandling av tidligere næringsmidler (matavfall fra butikker), slik at disse kan deponeres eller behandles på en alternativ måte forutsatt at de ikke består av rått materiale. Forordningen (EF) nr. 197/2006hadde opprinnelig gyldighet frem til 31. juli 2007. Gyldigheten har siden blitt forlenget, og forordning (EF) nr. 129/2009 forlenger gyldigheten ytterligere frem til 31. juli 2011. Forordning (EF) nr. 197/2006 er gjennomført i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, hvor forordning (EF) nr. 197/2006 er implementert. I Norge har vi valgt ikke å bruke denne unntaksmuligheten for deponering, da dette ikke er tillatt i henhold til miljøregelverket, jf. avfallsforskriftens forbud mot deponering av våtorganisk avfall. Unntaket benyttes derfor ikke i praksis. Forordning (EF) nr. 129/2009 får følgelig begrensede administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 129/2009
Basis rettsaktnr.: 197/2006
Celexnr.: 32009R0129

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2009
Frist returnering standardskjema: 30.03.2009
Dato returnert standardskjema: 27.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.03.2009
Høringsfrist: 04.05.2009
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen