AI- Spania

Kommisjonsvedtak 2009/794/EF av 27. oktober 2009 om beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H7N7 i Spania...

Commision Decision 2009/794/EC of 27 October 2009 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H7N7 in Spain...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en følge av et utbrudd av høypatogen aviær influensa av typen H7N7 i en fjørfebesetning i Spania. Spania iverksatte straks tiltak i henhold til direktivet om aviær influensa (direktiv 2005/94/EF), noe som innebærer at risiko- og observasjonssoner ble opprettet rundt utbruddsstedet. Vedtak 2009/794/EF fastslår at Spania skal sørge for at risiko- og observasjonssonene fastsatt i henhold til direktivet om aviær influensa overholdes. Målet med vedtaket er å unngå at tredjeland lager unødige handelsrestriksjoner mot hele EU-land på grunn av utbruddet.

Rettsakten retter seg kun mot Spania og krever ikke gjennomføring i norsk rett. I tilfelle et utbrudd av aviær influensa i Norge, vil direktiv 2005/94/EF angi hvilke tiltak som skal gjennomføres. Direktivet er implementert i forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/794/EF
Celexnr.: 32009D0794

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen