Aviær influensa- forlengelse av gyldighetsperiode

Kommisjonsvedtak 2009/818/EF av 6. november 2009 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/731/EF, 2005/734/EF og 2007/25/EF om aviær influensa angående vedtakenes gyldighetsperiode...

Commission Decision 2009/818/EC of 6 November 2009 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/731/EC, 2005/734/EC and 2007/25/EC concerning avian influenza as regards their period of application...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger gyldighetsperioden til fire kommisjonsvedtak. Alle vedtakene er særskilte beskyttelsestiltak som skal hindre smitte av aviær influensa.

 Gyldighetsperioden forlenges fra 31. desember 2009 til 31. desember 2010 for følgende vedtak:

  • vedtak 2005/692/EF som er implementert i forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa
  • vedtak 2005/731/EF som ikke er implementert ved forskrift i Norge. Bakgrunnen for dette er at vedtaket kun omhandler myndighetsforpliktelser.
  • vedtak 2005/734/EF som er implementert i forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap
  • vedtak 2007/25/EF som er implementert i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland

Rettsakten medfører at hjemmelsfeltet i forskrift 13. februar nr. 368, forskrift 5. desember nr. 1417 og forskrift 23 januar 2006 nr. 66 må oppdateres.

Rettsakten medføres ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten krever notifisering til ESA.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel .

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/818/EF
Celexnr.: 32009D0818

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen