Energy Star - forordningen

Forordning (EC) nr 106/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 15. januar 2008 om et fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr ...

Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Olje- og energidepartementet mottok standardskjema fra EFTA-sekretariatet 13. februar 2008. Utfylt standardskjema ble returnert til EFTA - sekretariatet 28. oktober 2008. I skjemaet ble det varslet at gjennomføring i norsk rett vil kreve lovendring. Forordningen ble diskutert EFTAs energiarbeidsgruppe i møte 7. oktober 2009, og i spesialutvalget for energi 13. oktober 2009.

Forordning 106/2008 endrer og erstatter den første Energy Star forordningen, 2422/2001. Forordning 2422/2001 er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 23. mai 2005 nr. 458. Denne forskriften er hjemlet i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.v (merkeloven).

Det vises til eget EØS-notat om Enegy Star avtalen mellom USA og EU. EFTA - EØS-landene er enige om å anvende samme mal som sist for gjennomføring av Energy Star ordningen i EØS-området. Selve Energy Star avtalen vil bekreftes gjennom et såkalt "exchange of letters" mellom EDFTA og USA, mens selve forordningen ( no.106/2008) blir en del av EØS-avtalen.

Det tas sikte på å behandle forordningen i EØS-komiteen medio 2010.

I Norge er det Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for et operative arbeidet med gjennomføring av Energy Star.

http://www.nve.no/no/Energi1/Energibruk-og-effektivisering/Energimerking-av-kontorutstyr-Energy-Star/

Energy Star er et frivillig energimerkeprogram for kontorutstyr. Energy Star - logoen skal hjelpe forbrukere til å identifisere kontorutstyr som både er rimeligere og som er mer miljøvennlig ettersom utstyret bruker mindre energi. Kontorutstyr og kommunikasjonsteknologisk utstyr omfatter datamaskiner, dataskjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og multifunksjonsutstyr. Energy Star programmet baserer seg på en Energy Star - avtale inngått mellom USA og EU, jf. Rådsbeslutning 1005/2006 (se eget EØS-notat). Den nye Energy Star avtalen legger grunnlaget for en videreføring av Energy Star programmet i en ny femårs periode. Den eksisterende Energy Star forordningen (forordning 2422/2001) foreslås endret som følge av inngåelse av en ny Energy Star avtale. Målsettingen er at programmet skal bidra til å fremme stadig mer energieffektivt kontorutstyr, slik at man i stadig større grad utnytter potensialet for energisparing. Den nye forordningen vil være det juridiske instrument på forordningsnivå hvor EU-landene gjennomfører de forpliktelser som ligger nedfelt i selve den justerte Energy Star-avtalen med USA.

Bakgrunnen for endring av forordningen er en erkjennelse om at effektiv bruk av energi er en av hovedpilarene i EUs bærekraftige energipolitikk. Videre er det et faktum at kontorutstyr bruker en betydelig andel av det elektriske energiforbruket i EU. Energy Star programmet etablerer et rammeverk for koordinering av nasjonal innsats for å fremme energieffektivt kontorutstyr. Det er viktig med en koordinert tilnærming ved fastsettelse av standarder for energieffektivt kontorutstyr for å minske virkningene på den internasjonale handelen med kontorutstyr. Energy Star programmet bidrar også til å skape økt gjennomsiktighet i markedet for kontorutstyr, særlig med tanke på utstyrets energibruk. Informasjon om energibruk er viktig for at forbrukere, servicenæring og offentlig innkjøpere av kontorutstyr også vurderer elektrisitetskostnadene ved valg av slikt utstyr.

Forordning 106/2008 krever at EU institusjonene og sentrale myndigheter i medlemslandene skal legge til grunn energieffektivitetskrav tilsvarende de som følger av Energy Star - programmet ved innkjøp av kontorutstyr. De alminnelige grensene for offentlige anskaffelser gjelder.

Endringene i forordning 106/2008 tar sikte på å forenkle prosessene for oppdatering av energieffektiviseringskriteriene. Med en slik forenkling ønsker man å gjøre programmet mer fleksibelt og enklere å endre i takt med den raske teknologiske utviklingen for kontorutstyr. Forordningen viser  til at Energy Star programmet blant annet vil komplementere direktiv 2005/32/EC om eco-designkrav til energibrukende produkter og direktiv 92/75/EC om energimerking av husholdningsprodukter.  

De enkelte artiklene i forordningen er som følger (det vises også til linken over med den fulle tekst gjengitt):

Artikkel 1 Formål

Artikkel 2 Virkeområde

Artikkel 3 Definisjoner

Artikkel 4 Allmenne prinsipper

Artikkel 5 Registerering av programdeltakere

Artikkel 6 Markedsføring og informasjon

Artikkel 7 Andre frivillige energimerkeordninger

Artikkel 8 Kontoret for Energy Star i Det europeiske fellesskapet

Artikkel 9 Nasjonale representanter

Artikkel 10 Arbeidsplan

Artikkel 11 Forberedende fremgangsmåter for revisjon av tekniske kriterier

Artikkel 12 Markedsovervåkning og kontroll med misbruk

Artikkel 13 Revisjon

Artikkel 14 Opphevet forordning

Artikkel 15 Sluttbestemmelser 

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Gjennomføring i norsk rett vil kreve forskrift med hjemmel i lov. Kravet til sentrale statlige myndigheter om å etterspørre kontorutstyr som minimum tilfredsstiller Energy Star-kravene ved innkjøp av slikt utstyr, jf. artikkel 6, vil måtte gjennomføres administrativt. Artikkel 6 er et nytt element i forhold til den første Energy Star-forordningen fra 2001.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)576
Rettsaktnr.: 106/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2008
Frist returnering standardskjema: 26.03.2008
Dato returnert standardskjema: 28.10.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker