Kommisjonsdirektiv 2009/46/EF av 24. april 2009 om endring europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier ...

Kommisjonsdirektiv 2009/46/EF av 24. april 2009 om endring europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier ...

Commission Directive 2009/46/EC of 24 April 2009 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten ble vedtatt 24 april 2009 og publisert i Official Journal 30. april 2009.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer parlament- og rådsdirektiv 2006/87 ved at sistnevnte får et oppdaterte vedlegg. Europaparlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 fastsetter tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier. Endringsdirektivet retter seg (i likhet med basisrettsakten) mot medlemsstater som har indre vannveier, jf direktiv 2009/46/EF art. 6 jf direktiv 2006/87/EF art. 23. Norge har pr. definisjon ikke innlands vannveier. Rettsakten skal ikke gjennomføres og har derfor ikke vært på høring.

Vurdering

Direktiv 2009/46/EF er EØS-relevant (for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette vannveier iht. direktiv 2006/87 artikkel 1.). ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktivets artikkel 6, jfr. direktiv 2006/87 artikkel 23, at direktivet bare får anvendelse i medlemsstater som har innlands vannveier i henhold til artikkel 1 i samme direktiv. Norge har ikke transportårer som faller inn under bestemmelsene i nevnte artikkel. Gjennomføring i norsk rett skal følgelig ikke finne sted så lenge Norge ikke har innlands vannveier.

Andre opplysninger

Spørsmålet om behov for tilpasningstekst ble behandlet i spesialutvalget for transport 11.01.10, som konkluderte med at det ikke er behov for tilpasning.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/46/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0046

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2009
Frist returnering standardskjema: 11.06.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: