Kommisjonsvedtak 2009/240/EF av 4. mars 2009 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører visse særlige bestemmelser i henhold europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods...

Kommisjonsvedtak 2009/240/EF av 4. mars 2009 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører visse særlige bestemmelser i henhold europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods...

Commission Decision of 4 March 2009 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

En del viktige nasjonale unntak er allerede gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. Juli 2009 om landtransport av farlig gods § 12 om farlig avfall, § 13 om flyplasstankbiler, § 16 om sikkerhetsventil på tanker for brannfarlige gasser, og § 21 om pyroteknisk nødutstyr.  

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/68/EF om landtransport av farlig gods åpner for at det gis nasjonale unntak for visse typer transporter. Bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, og bilag III, del III.3, til direktivet inneholder lister over nasjonale unntak. Disse listene ajourføres etter hvert som nye nasjonale unntak kommer til. Nasjonale transporter av farlig gods kan reguleres eller forbys av andre grunner enn hensynet til sikkerheten. Slike særskilte reguleringer/forbud skal meldes til og godkjennes av Kommisjonen. Kommisjonen skal på bakgrunn av dette avgjøre om det skal gis tilslutning etter prosedyren som det henvises til i art. 9 nr. 2 i direktiv 2008/68/EF.

Av forenklingshensyn er disse listene opphevet som vedlegg til direktiv 2008/68/EF og erstattet av vedleggene til kommisjonsvedtak 2009/240/EF av 4. mars 2009 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører visse særlige bestemmelser i henhold europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods. Direktiv 2008/68/EF er derfor endret i overensstemmelse med dette.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2009/240/EF av 4. mars 2009 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører visse særlige bestemmelser i henhold europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods representerer kun en regelteknisk forenkling og vil ikke innebære noen praktiske endringer ut over at de aktuelle unntakene må meldes til Kommisjonen. Andre opplysninger: Følgende direktiver endres ved denne kommisjonsbeslutningen: Direktiv 2008/68/EF om landtransport av farlig gods. Status: En del viktige nasjonale unntak er allerede gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. Juli 2009 om landtransport av farlig gods § 12 om farlig avfall, § 13 om flyplasstankbiler, § 16 om sikkerhetsventil på tanker for brannfarlige gasser, og § 21 om pyroteknisk nødutstyr.  

Vurdering

Kommisjonsvedtak 2009/240/EF av 4. mars 2009 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører visse særlige bestemmelser i henhold europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods representerer kun en regelteknisk forenkling og vil ikke innebære noen praktiske endringer ut over at de aktuelle unntakene må meldes til Kommisjonen.

Andre opplysninger

Følgende direktiver endres ved denne kommisjonsbeslutningen: Direktiv 2008/68/EF om landtransport av farlig gods.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/240/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0240

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen