Reach - testmetoder

Kommisjonsforordning (EF) nr. 761/2009 av 23. juli 2009 om teknisk tilpasning til forordning (EF) nr. 440/2008 om testmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - Reach...

Commission Regulation (EC) No 761/2009 of 23 July 2009 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical - Reac...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsfororordning (EF) nr. 761/2009 ble vedtatt 23. juli 2009.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1907/2006 innførte regler om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - Reach (behandlet gjennom eget EØS-notat). Forordning (EF) nr. 1907/2006 er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. I henhold til Reach-regelverket skal det på fellesskapsnivå fastsettes testmetoder for testing av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, human toksisitet og økotoksisitet) hvor slike tester er påkrevet for å fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper. Direktiv 67/548/EØF omhandlet regler om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemiske stoffer, og vedlegg V til dette direktivet inneholdt tidligere metoder for testing av stoffer. Ved direktiv 2006/121/EF ble vedlegg V til direktiv 67/548/EØF opphevet med virkning fra 1. juni 2008. Testmetodene i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF ble innlemmet i forordning (EF) nr. 440/2008 (også tidligere behandlet gjennom eget EØS-notat), som trådte i kraft i EU 1. juni 2008. Gjennom vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 fastsettes de testmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om Reach.

Gjennom forordning (EF) nr. 761/2009 oppdateres noen testmetoder i forordning (EF) nr. 440/2008, og videre innføres nye testmetoder som er vedtatt av OECD.

  • Bestemmelser om damptrykk revideres slik at den nye effusjonsmetoden innføres.
  • Det legges til en ny metode for måling av fibres lengdevektede geometriske middeldiameter.
  • Forordning (EF) nr. 440/2008 bør videre oppdateres slik at det innføres en ny in vitro-test for hudirritasjon slik at antall dyr som brukes til dyreforsøk begrenses til et minimum.
  • Det er nødvendig å revidere bestemmelsen om testen av veksthemming på alger slik at ytterligere arter tas med , og for å møte kravene for risikovurdering og klassifisering av kjemikalier.
  • Det er nødvendig å legge til en ny metode for måling av aerob mineralisering i overflatevann, gjennom en simuleringstest av biologisk nedbrytbarhet, og en ny metode for vurdering av toksisitet for slekten Lemna gjennom en veksthemningstest.

Merknader

Gjennom EØS-komitebeslutning nr. 25/2008 ble forordning (EF) nr. 1907/2006 om Reach innlemmet i EØS-avtalen. Norsk gjennomføringsforskrift for Reach ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008 - forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Det ble foretatt en omfattende konsekvensvurdering av Reach i forbindelse med arbeidet med norsk gjennomføringsforskrift. Norge deltar aktivt i arbeidet under Reach-regelverket, herunder deltakelse i de ulike gruppene og komiteene under Reach, videre gjennom deltakelse i ECHAs (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki) komiteer og styre. Videre er det kontakt mellom berørte parter - både mellom myndigheter og berørt industri.

Det er viktig å gjennomføre tilsvarende bestemmelser som i forordning (EF) nr. 761/2009 slik at norsk industri gis samme rammebestingelser som øvrig europeisk industri, og at norske myndigheter har tilsvarende oppdatert, forbedret og sammenfallende regelverk å forholde seg til og følge opp.

Endringene vil gjennomføres ved endring i Reach-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr. 761/2009 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og ansett som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0761/2009
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32009R0761

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 07.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 012/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker