Vet - Skottland Frihet for storfetuberkulose

Kommisjonsvedtak 2009/761/EF av 15. oktober 2009 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæringen om at Skottland er offisielt fritt for storfetuberkulose...

Commission Decision 2009/761/EC of 15 October 2009 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that Scotland is officially free of bovine tuberculosis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over medlemsstater og regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for storfetuberkulose. Skottland er nå erklært fri for storfetuberkulose i hele regionen. Vedtak 2003/467/EF, vedlegg I, kapittel 2 blir endret i henhold til vedlegget i vedtak 2009/761. Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

MerknaderRettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land-/ regionlistene i EØS er, i tråd med det prinsippet som ble gjennomført og vedtatt i 1995, ikke tatt med i forskriftene. Dette prinsippet har vært gjennomgående for alle dyresjukdommer i EØS som gir rett til fristatus og tilleggsgarantier.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/761/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32009D0761

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2009
Frist returnering standardskjema: 06.11.2009
Dato returnert standardskjema: 28.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen