biprodukter - pelsdyr Latvia

Kommisjonsvedtak nr. 2009/722/EF av 29. september 2009 som endrer vedtak 2003/324/EF hva gjelder unntak fra forbudet mot gjenbruk innen samme art for fôring av visse pelsdyr i Latvia...

Commission Decision 2009/722/EC of September 2009 amending Decision 2003/342/EC as regards a derogation from the intra-species recycling ban for the feeding of certain fur animals in Latvia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2003/342/EF som gir enkelte land unntak fra forbudet mot gjenbruk innen samme art for å fôre pelsdyr. Unntaket har tidligere kun omfattet Finland og Estland, men denne endringen åpner for at også Latvia kan benytte seg av unntaket. Dette innebærer at enkelte pelsdyrfarmer kan fôre rev, mårhund, og nå også mink, med animalske proteiner fra samme art.

Pelsdyrfarmene som vil benytte seg av dette unntaket må søke særskilt om det. De må blant annet ha et system for å overvåke for TSE (overførbare spongiforme encephalopatier) i dyrene og de må sikre at dyrene ikke vil havne i fôr- eller matkjeden. I tillegg skal myndighetene føre tilsyn med helsetilstanden og det skal testes regelmessig for TSE.

Merknader

Rettsakten retter seg kun mot Estland, Latvia og Finland.

Rettsakten får derfor ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/722/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/342/EF
Celexnr.: 32009D0722

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.10.2009
Frist returnering standardskjema: 17.11.2009
Dato returnert standardskjema: 06.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen