Husdyravl, landlister

Kommisjonsvedtak 2009/623/EF av 26. august 2009 som endrer vedtak 2006/139/EF om dets gyldighet og listen over instanser i Canada som er godkjent for å føre stambok eller register over visse dyrearter...

Commission Decision 2009/623/EC of 26 August 2009 amending Decision 2006/139/EC as regards its periode of applicability and the list of authorities in Canada approved for keeping a heardbook or register of certain animals...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/139/EF, som inneholder lister over avlsorganisasjoner/-institusjoner i tredjestater som er godkjente for å opprette og føre stambøker eller registre for storfe, småfe og gris. Endringen er en tilføyelse av at vedtaket skal ha gyldighet fram til 31. desember 2009. Bestemmelsen begrunnes med at listene over godkjente avlsinstitusjoner/-organisasjoner i tredjestater skal publiseres på internett fra 01.01.2010 pga endringen i direktiv 94/28/EF i direktiv 2008/73/EF. Det vil derfor ikke lenger være behov for opplistingen i vedlegget til vedtak 2006/139/EF.
Endringen medfører også at Bulgaria slettes fra listen over tredjestater, da de nå er blitt EU-medlemsstat.
Listen i rettsaktens vedlegg pkt 3 skal oppdateres med de nåværende organisasjoner/ institusjoner som er godkjent for å føre stambøker eller registre for storfe, småfe og gris i Canada. Denne endringen omfatter i de fleste tilfelle navn, adresse, e-post mm for den ansvarlige for de godkjente organisasjonene. Disse skifter i blant leder/ansvarlig person og opplysningene knyttes til denne. Videre har Canada godkjent to nye avlsorganisasjoner som hver omfatter flere små raser, en for storfe og en for gris.

Merknader

Listene over godkjente avlsorganisasjoner/-institusjoner i tredjeland skal legges ut på internett tilgjengelig for alle. Oppdaterte lister fra Canada vil være til nytte ved innførsel av avlsdyr til Norge og for kontakt med canadiske organisasjoner/raselag. I dag er det ikkeen henvisning i de relevante forskriftene til EUs lister over godkjente avslorganisasjoner/-institusjoner i tredjeland. Forskrift 13.01.1999 nr. 68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe, forskrift 13,01.1999 nr. 69 om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit og forskrift 13.01.1999 nr. 66 om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin må alle endres for å vise at instansene som har stambokført eller registrert dyrene står på listen over institusjoner i tredjeland på Kommisjonens hjemmeside. Dette gjøres nå i stedet for å forskriftsfeste hva tredjelands myndigheter skal foreta seg i utlandet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/623/EF
Celexnr.: 32009D0623

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2010
Høringsfrist: 16.04.2010
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen