Biocider - insektmidler

Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF av 28 juli 2009 om sulfurylfluorid, Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF av 29 juli 2009 om indoxacarb, Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF av 30 juli 2009 om nitrogen - inkludering som aktive stoffer i vedlegg I...

Commission Directive 2009/84/EC of 28 July 2009 on sulfuryl fluoride, Commission Directive 2009/87/EC of 29 July 2009 on indoxacarb, Commission Directive 2009/89/EC on nitrogen - inclusion as active substances in Annex I...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.09.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF ble vedtatt 28. juli 2009, Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF ble vedtatt 29. juli 2009 og Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF ble vedtatt 30. juli 2009.

Direktivene ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 64/2010.

Sammendrag av innhold

Gjennom bestemmelser i direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Nedenfor gjennomgås følgende tre direktiver som omhandler inkludering av aktive stoffer på vedlegg I til biociddirektivet og som kan benyttes i insektmidler:

 • Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF av 28. juli 2009 om sulfurylfluorid
 • Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF av 29. juli 2009 om indoxacarb
 • Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF av 30. juli 2009 om nitrogen

Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF - sulfurylfluorid - godkjent til bruk i insektmiddel

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF inkluderes stoffet sulfurylfluorid som et aktivt stoff på vedlegg I for å sikre at alle medlemslandene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som inneholder sulfurylfluorid. Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende gitte betingelser:

 • Produktene kan kun selges til, og benyttes av kvalifiserte fagfolk.
 • Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å beskytte utførende personale og andre som er til stede under behandlingen, og behandlede bygninger og andre lukkede rom skal utluftes.
 • Det skal fremgå av etiketter og/eller sikkerhetsdatablad at alle matvarer må fjernes fra rommet før behandlingen starter.
 • Konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren langt fra forurensningskilder overvåkes.
 • Medlemsstatene skal sikre at innehavere av godkjennelser skal sende inn rapport om konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren direkte til Kommisjonen hvert femte år.

Gjennom direktiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 er sulfurylfluorid godkjent til bruk i trebeskyttelsesmidler. EØS-notat for dette direktivet er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og direktivet er også innlemmet i EØS-avtalen.

Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF - indoxacarb - godkjent til bruk i insektmiddel

Gjennom bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF føres indoxacarb opp som et aktivt stoff på vedlegg I til biociddirektivet, og kan benyttes i insektmidler. Imidlertid er det gitt strenge betingelser knyttet til godkjennelse for bruk av dette stoffet i insektmidler, og godkjenning er betinget av at søknaden kan dokumentere at risikoen kan begrenses til et akseptabelt nivå. Av etikett og/eller sikkerhetsdatablad for godkjente produkter skal følgende fremgå:

 • Produktene må oppbevares utilgjengelig for barn og selskapsdyr.
 • Produktene må ikke plasseres i nærheten av eksterne avløp.
 • Produkter som ikke benyttes skal avskaffes på korrekt måte og må ikke skylles ut i avløp.
 • Til privat bruk skal det kun gis godkjennelser til bruksklare produkter.

Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF - nitrogen - godkjent til bruk i insektmiddel

Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/89/EF føres nitrogen opp som aktivt stoff på vedlegg I til biociddirektivet, og kan benyttes i insektmiddel. Imidlertid er det knyttet strenge betingelser til godkjenning av bruk av nitrogen i insektmiddel. Produktgodkjennelse kan kun gis dersom søknaden viser at risiko kan reduseres til et akseptabelt nivå.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende betingelser:

 • Produktene skal bare selges til, og benyttes av kvalifiserte av fagfolk.
 • Det skal foreligge sikre arbeidsrutiner og sikkerhetssystemer for å minimere risiko, herunder nødvendig tilgang til personlig verneutstyr.

Merknader

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - og med senere endringer - er gjennomført i norsk rette gjennom forskrift 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 22. april 2009 for å gjennomføre en rekke nye direktiver, forordninger og beslutninger på biocidområdet. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom bestemmelser i direktivene 2009/84/EF, 2009/87/EF og 2009/89/EF føres henholdsvis stoffene sulfurylfluorid, indoxacarb og nitrogen opp på vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen insektmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder disse tre stoffene. Bruk er vurdert i forhold til risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av de aktuelle stoffene, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke de aktuelle stoffene i insektmidler.

Gjennomføring av direktivene 2009/84/EF, 2009/87/EF og 2009/89/EF vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7 - aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskriften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert. Disse dokumentene ble også lagt ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet (www.klif.no).

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsdirektivene 2009/84/EF, 2009/87/EF og 2009/89/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og rettsaktene ble funnet EØS-relevante og akseptable.

Vurdering

Se Beskrivelse/Merknader.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0087/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32009L0084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.08.2009
Frist returnering standardskjema: 05.10.2009
Dato returnert standardskjema: 24.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 064/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker