Biocider - trebeskyttelse

Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF av 29. juli 2009 om fenpropimorph, Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF av 30. juli 2009 om thiacloprid, Kommisjonsdirektiv 2009/91/EF av 31. juli 2009 om disodium tetraborate og Kommisjonsdirektiv 2009/94/EF av 31. juli 2009 om borsyre - inkludering som aktive stoffer i ve...

Commission Directive 2009/86/EC of 29 July 2009 on fenpropimorph, Commission Directive 2009/88/EC of 30 July 2009 on thiacloprid, Commission Directive 2009/91/EC on disodium tetraborate and Commission Directive 2009/94/EF av 31. juli 2009 on boric acid - inclusion as active substances in Annex I...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF ble vedtatt 29. juli 2009, Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF ble vedtatt 30. juli 2009 og Kommisjonsdirektivne 2009/91/EF og 2009/94/EF ble vedtatt 31. juli 2009.

Direktivene ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 64/2010.

Sammendrag av innhold

Gjennom bestemmelser i direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Nye stoffer på markedet vurderes i henhold til biociddirektivets artikkel 11.

Nedenfor gjennomgås følgende fire direktiver som omhandler inkludering av aktive stoffer på vedlegg I til biociddirektivet og som kan benyttes i trebeskyttelsesmidler/treimpregneringsmidler. Godkjenning av disse fire stoffene gis med tilsvarende gitte betingelser og omtales derfor felles:

  • Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF av 29. juli 2009 om fenpropimorph
  • Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF av 30. juli 2009 om thiacloprid
  • Kommisjonsdirektiv 2009/91/EF av 31. juli 2009 om disodium tetraborate
  • Kommisjonsdirektiv 2009/94/EF av 31. juli 2009 om borsyre

Gjennom bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF godkjennes stoffet fenpropimorph til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/88/EF godkjennes det nye aktive stoffet thiacloprid til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/91/EF godkjennes stoffet disodium tetraborate til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/94/EF godkjennes stoffet borsyre til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet.

Imidlertid er det knyttet gitte betingelser og strenge krav til godkjenning. Når medlemsstatene vurderer søknader (i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de deler av befolkningen som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå og som kan utsettes for produktet. Videre skal det også legges vekt på de bruks- og eksponeringsscenarier som ikke er blitt representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Når medlemsstatene gir produktgodkjenninger skal de vurdere disse risikoene og deretter sørge for å iverksette egnede tiltak eller pålegge spesifikke betingelser for å minimere de påviste risikoene. Produktgodkjenninger kan kun gis dersom søknaden inneholder informasjon om at risiko kan begrenses til et akseptabelt nivå.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger gis med følgende betingelser:

  • Som følge av de forutsetninger som er gjort i forbindelse med risikovurderingen skal det ved bruk av produktet, som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av fagfolk, alltid benyttes verneutstyr, med mindre det i søknaden fremgår at risikoen i forbindelse med industriell bruk kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.
  • Som følge av identifisert risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø skal det settes i verk passende tiltak for å beskytte disse områdene. For produkter som er godkjent til industriell bruk skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikkerhetsdatablad at nylig behandlet trevirke etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.

Merknader

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - og med senere endringer - er gjennomført i norsk rette gjennom forskrift 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 22. april 2009 for å gjennomføre en rekke nye direktiver, forordninger og beslutninger på biocidområdet. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennom bestemmelser i direktivene 2009/86/EF, 2009/88/EF, 2009/91/EF og 2009/94/EF føres henholdvis stoffene fenpropimorph, thiacloprid, disodium tetraborate og borsyre opp på vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen trebeskyttelsesmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder disse fire stoffene. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av de aktuelle stoffene, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke de aktuelle stoffene i i trebeskyttelsesmidler.
Gjennomføring av direktivene 2009/86/EF, 2009/88/EF, 2009/91/EF og 2009/94/EF vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7 - aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskriften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert. Disse dokumentene ble også lagt ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet (www.klif.no).

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsdirektivene 2009/86/EF, 2009/88/EF, 2009/91/EF og 2009/94/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevante og akseptable.

Vurdering

Se Beskrivelse/Merknader.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0086/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32009L0086

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.08.2009
Frist returnering standardskjema: 05.10.2009
Dato returnert standardskjema: 02.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 064/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker