Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delisting og tillegging av aromastoffer

Kommisjonsvedtak 2009/163/EF av 26. februar 2009 som endrer Kommisjonsvedtak 1999/217/EF om registrering av aromastoffer som brukes i eller på mat...

Commission Decision 2009/163/EC of 26 February 2009 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 1999/217/EF oppretter et register over aromastoffer brukt i eller på næringsmidler, som er i bruk i EØS. Bare de stoffene som til enhver tid er nevnt i registeret er tillatt brukt som aromatilsetning i og på næringsmidler markedsført innen EØS. Kommisjonsvedtak 2009/163/EF er den syvende endringen av kommisjonsvedtaket 1999/217/EF. 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 662/2002 er et eget program for evaluering av aromastoffene. Stoffene gås gjennom sikkerhetsmessig av "European Food Safety Authority" (EFSA). De stoffene EFSA ikke anbefaler som trygge, fjerner Europakommisjonen fortløpende fra registeret. I tillegg setter Kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 tidsfrister til søker for innsendelse av informasjon om aromastoffene til evalueringsprogrammet. 

På grunnlag av manglende informasjon har Europakommisjonen, ved vedtak 2009/163/EF fjernet 148 aromastoffer notifisert i registeret, del A i vedlegget.

Kommisjonens anbefaling i 98/282/EF gir beskyttelse av opphavsretten ved utvikling og produksjon av aromastoffer. Aromastoffer som dette gjelder er oppført i liste del B i vedlegget til vedtak 1999/217/EF.  Beskyttelsen er begrenset opp til fem år fra dato notifikasjonen ble mottatt, og er nå utløpt for fire av stoffene. Europakommisjonen har derfor ved foreliggende beslutning flyttet disse fire aromastoffer fra del B til del A i registeret.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Manglende innsending av informasjon fra søker tyder på at disse aromastoffene er lite i bruk. Dette gjelder også norsk næringsmiddelindustri som også har vært oppmerksom på tiltaket og har kunnet delta i EUs åpne høringer. Mattilsynet legger til grunn at tiltaket ikke vil ha nevneverdige administrative og økonomiske konsekvenser for næringsmiddelindustrien.

Gjennomføring av direktivet vil ikke medføre nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet fordi fjerning av aromastoffene fra registeret ikke endrer tilsynsarbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen er et ledd i arbeidet med å komme frem til en felleseuropeisk positivliste for aromastoffer basert på vitenskapelige sikkerhetsvurderinger. Norge har støttet og bidratt til dette helseforbyggende arbeidet.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/163/EF
Basis rettsaktnr.: 1999/217/EF
Celexnr.: 32009D0163

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2009
Frist returnering standardskjema: 17.04.2009
Dato returnert standardskjema: 02.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.09.2009
Høringsfrist: 04.11.2009
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen