Fôr - uønskede stoffer

Kommisjonsdirektiv 2009/141/EF av 23. november 2009 som endrer vedlegg I i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF hva gjelder maksimumsgrenser for arsen, theobromin, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. og Abrus precatorius L...

Commission Directive 2009/141/EC of 23 November 2009 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, theobromin, Datura sp., Ricinus Communis L., Croton tiglium L. and Abrus precatorius L...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter endringer i grensene for maksimalt tillatte innhold av visse uønskede stoffer i fôrvarer.

Arsen: Grensen for maksimalt tillatte innhold av arsen i fôr er hevet. Bakgrunnen er bruken av marine fôrmidler, spesielt i fiskefôr, og de har relativt høgt arseninnhold. Grenseverdiene er knyttet til innholdet av totalarsen. Det består hovedsaklig av organisk arsen, som er svært lite toksisk. En liten del av arsen er uorganisk, men det er svært toksisk. Ved å heve grenseverdien for totalarsen, er det innholdet av organisk arsen som er forhøyet. 

Det finnes ingen standard (kommersiell) analysemetode for bestemmelse av uorganisk arsen i dag. Men i de tilfellene Mattilsynet etterspør innholdet av uorganisk arsen, skal virksomhetene dokumentere at innholdet ikke overstiger 2 mg/kg (ppm). Å analysere for uorganisk arsen er særlig viktig ved bruk av tang av arten Hizikia fusiforme som fôrmiddel. Da analyseresultatet for innhold av totalarsen kan påvirkes av analysemetoden, vil det være nødvendig å spesifisere en ekstraksjonsmetode som skal benyttes ved offentlig kontroll av arseninnholdet i fôrvarer.

I enkelte godkjente tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen mikromineraler er det funnet innhold av arsen. For å ivareta dyrehelse og folkehelse er det derfor satt grenser for maksimalt tillatte innhold av arsen i disse stoffene.

Theobromin: EFSA har vurdert de gjeldende grenseverdier for maksimalt tillatt innholdet av theobromin i fôrvarer. Deres konklusjon medførte at grenseverdien for maksimalt tillatt innholdet i fullfôr til gris, hund, kanin, hest og pelsdyr er senket. Maksimalt tillatt innhold angis i mg/kg (ppm) for fôrvare med vanninnhold på 12 %.

Datura sp. (piggeple): Datura sp. inneholder alkaloider, og EFSA har i sin vurdering av Datura sp. som kan forekomme i fôrvarer, konkludert med at grenseverdien for  maksimalt tillatt innhold må senkes for å beskytte dyrehelsa, spesielt hos griser. Nye grenseverdier er satt for innhold av ugrasfrø og -frukt som ikke er malt eller knust og som inneholder alkaloider, glukosider eller andre toksiske stoffer, hver for seg eller i blanding, deriblant Datura sp. Grensen gjelder alle fôrvarer og angis i mg/kg (ppm).

Ricinus communis L. (riscin), Croton tiglium L. (crotin) og Abrus precatorius (abrin): EFSA har vurdert grenseverdien for maksimalt tillatt innhold av de nevnte stoffene og har i sin vurdering konkludert med at alle stoffene har samme toksiske effekt. Det førte til at grenseverdien for maksimalt tillatt innhold for frø og skall av disse plantene, hver for seg eller i blanding, er senket. Den nye grenseverdien gjelder alle fôrvarer og angis i mg/kg (ppm).

Endringen i de nevnte grenseverdiene for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Rettsakten trer i kraft i EU senest 1. juli 2010. Teksten for implementeringen av rettsakten og en samsvarstabell mellom rettsakten og dagens regelverk skal notifiseres til Kommisjonen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer. Endringene foretas i vedlegg 1. Utkast til endringer blir sendt til høring med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten kan få noen økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet, da det er ønskelig å følge utviklingen av arseninnhold i fôrvarer. Prøvetaking og analyser vil måtte økes, men det kan skje på bekostning av andre parametre det analyseres for i dag.

Endringen i grenseverdien for maksimalt tillatt innhold av arsen i fôr er av stor betydning for fôrindustrien, særlig fiskefôrvirksomhetene. De kan i større grad benytte fôrmidler som fiskemel, fiskeolje og andre produkter fra akvatiske dyr uten fare for å overskride grensen for arseninnhold. Det har lenge vært et sterkt ønske om å heve grensen, da organisk arsen er svært lite toksisk og utgjør ca 90% av arseninnholdet i våre fôrmidler.

Å sette grenser for innhold av arsen i tilsetningsstoff er gunstig for å unngå et høgere innhold i en fôrblanding enn forsvarlig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/141/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/32/EF
Celexnr.: 32009L0141

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2009
Frist returnering standardskjema: 16.12.2009
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2009
Høringsfrist: 10.02.2010
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen