INSPIRE - metadata

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008 av 3. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til metadata...

Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt 3. desember 2008. EU-landene har deretter en frist på to år til å etablere metadata for INSPIRE-direktivets vedlegg I og II-tema, og fem år for vedlegg III-tema. EØS/EFTA-landene har tre år lengre frister, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1j bokstav a.

Kommisjonen utarbeidet rettsakten med bistand av en ekspertgruppe. En ekspert fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) deltok i gruppen. 

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13. juni 2008 og 26. februar 2009.

EØS-komiteen vedtok å ta inn rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 124/2010 av 10. november 2010. Beslutningen trådte i kraft 1. juli 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Gode rutiner for dokumentasjon av data og tjenester (metadata) er en forutsetning for å kunne finne fram til og utnytte relevant miljøinformasjon med tilhørende geodata. Mangelfulle metadata vil svekke nytteverdien av den geografiske infrastrukturen, og føre til at verdifull informasjon ikke blir gjort kjent og kommer til nytte.

Rettsakten faststetter minimumskrav til hvordan metadata for geodata og geodatatjenester som er omfattet av INSPIRE-direktivet, skal utformes. Den regner opp i underkant av tjue metadataelementer for de enkelte datasett og tjenester.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 5 nr. 4.

Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved innkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge. 

Kommisjonen la fram utkast til regler i to høringer, den siste i form av en åpen høring i november 2007. Kartverket koordinerte høringen i Norge, og sendte den til deltakerne i Norge digitalt, Kommunenes sentralforbund, Geoforum Norge, Norsk romsenter, m.fl. Enkelte fagetater bemerket at rettsakten mangler obligatorisk kobling til eksisterende standarder for metadata.

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk. Rettsakten et viktig skritt på vegen til bedre tilgang til stedfestet miljøinformasjon.

Norge har tidlig satt fokus på betydningen av metadata. Erfaringen tilsier likevel at kontinuerlig oppfølging og vedlikehold av metadata er en krevende oppgave for fagetatene, som lett kan bli nedprioritert i det daglige. I tillegg har leverandører av forvaltningssystemer for geodata ikke prioritert gode metadataløsninger i like stor grad som annen funksjonalitet.

Rettsakten vil være viktig for å få på plass gjennomgående krav som sikrer samspill om bruk og leveranse av metadata mellom forvaltningsnivåer. Det er en svakhet ved rettsakten at koblingen til en del foreliggende geodatastandarder ikke er gjort obligatorisk. Dette vil kunne hindre samvirkningsevnen (interoperabiliteten) mellom INSPIRE-tjenester på europeisk og nasjonalt nivå. På den annen side gir dette større fleksibilitet for norske aktører. Svakheten trenger ikke å få betydning for samvirkningsevnen på nasjonalt nivå, da land som ønsker det, kan vedta tilleggskrav.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1205:EN:NOT 

For ytterligere opplysninger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet .

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1205/2008
Basis rettsaktnr.: 2/2007
Celexnr.: 32008R1205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2009
Frist returnering standardskjema: 16.03.2009
Dato returnert standardskjema: 31.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 124/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.01.2011
Høringsfrist: 02.05.2011
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.08.2012

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen