Såvarer - sortsnavn (kodifisering)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 637/2009 av 22. juli 2009 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser med hensyn til egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker ...

Commission Regulation (EC) No 637/2009 of 22 July 2009 establishing implementing rules as to the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable species ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget tidligere - 30.10.2009

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en ren kodifisering, dvs. teknisk opprydding i og sammenslåing av tidligere fastsatt kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 med de to senere endringene som er gitt i forordningene (EF) nr. 1831/2004 og (EF) nr. 920/2007. Kodifiseringen medfører ikke endringer i materielle bestemmelser, men er gjort for å gjøre forordningen mer oversiktlig og helhetlig.De faktiske bestemmelser i rettsakten omfatter regler for hvordan plantesorter kan navnsettes. Det er gitt regler i forhold til blant annet tidligere godkjente sortsnavn og varemerker, kombinasjoner av bokstaver, tall og tegn.Forordning (EF) nr. 637/2009 opphever forordning (EF) nr. 930/2000.

Merknader

Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Forordning (EF) 930/2000, med senere endringer, er tidligere tatt inn i EØS-avtalen. Men da med en tilpasningstekst som følge av at den delvis bygger på forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (planteforedlerrettsforordningen), en forordning som ikke er en del av EØS-avtalen. Dette videreføres ved den kodifiserte forordningen.I og med at rettsakten er en ren kodifisering medfører den ikke behov for endring i norsk regelverk utover endring i hjemmelsfeltet i forskriften. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge. Ut i fra det forhold at den opphevede rettsakten, forordning (EF) nr. 930/2000, ble tatt inn i EØS-avtalen med en tilpasningstekst, bør dette videreføres ved implementering av forordning (EF) nr. 637/2009. Det foreslås derfor følgende tilpasningstekst:    "References to other acts in the Regulation shall be considered relevant to the extent and in the form that those acts are incorporated into the Agreement."

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-,  likestilling- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0637/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0637

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2009
Frist returnering standardskjema: 02.10.2009
Dato returnert standardskjema: 28.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.10.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2010
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker