Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2009/759/EF av 15. oktober 2009 om endring av vedtak 2008/155/EF om gyldighetstid og visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i Australia, Canada, New Zealand og USA...

Commission Decision 2009/759/EC of 15 October 2009 amending Decision 2008/155/EF as regards its period of applicability and certain embryo collection and production teams in Australia, Canada, New Zealand and the United States...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved at det er lagt lenke fra Mattilsynets internettside til EU-kommisjonens nettside med en oppdatert liste over godkjente embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Videre er grensekontrollstasjonene orientert om endringene i listen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler listen i vedlegget til vedtak 2008/155/EF over embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo til EØS og erstatter listen med en ny. Endringene gjelder grupper i Australia, Canada, New Zealand og USA.

Rettsakten fastsetter samtidig at vedtak 2008/155/EF bare skal gjelde til 31. desember 2009. Deretter vil liste over godkjente embryoinnsamling- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater ikke lenger bli fastsatt i form av kommisjonsvedtak. Fra 1. januar 2010 gjelder forenklede rutiner for listeføring og offentliggjøring av slike lister. Listene utarbeides av tredjestatenes myndigheter og kommuniseres til Kommisjonen. Kommisjonen videreformidler listene til medlemsstatene og sørger for at de blir offentliggjort. De forenklede rutinene er fastsatt ved direktiv 2008/73/EF.

Merknader

Rettsakten krever kun en endring i EØS-henvisningsfeltet i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe. Vedtak 2009/659/EF tilføyes i EØS-henvisningen. Dette gjøres ved en meddelelse til Lovdata.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0759/2009/EF
Celexnr.: 32009D0759

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 19.10.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen