Vet - import av rånesæd

Kommisjonsvedtak 2009/893/EF av 30. november 2009 om import av sæd fra tamsvin til Fellesskapet om lister over tredjestater og seminstasjoner, samt sertifiseringskrav...

Commission Decision 2009/893/EC of 30 November 2009 on importation of semen of domestic animals of the porcine species into the Community as regards lists of third countries and of semen collection centres, and certification requirements...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU 15. desember 2009. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. januar 2011 om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import og eksport og bruk av rånesæd. Forskriften ble fastsatt av Mattilsynet uten høring, jf. matloven § 23 tredje ledd, og er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vilkårene for import av rånesæd fra tredjestater. Rettsakten erstatter vedtak 2002/613/EF og trådte i kraft i EU den 15. desember 2009.

Rettsakten fastsetter liste over hvilke tredjestater rånesæd kan importeres fra. Det er de samme tredjestatene som før, dvs. Canada, Sveits, New Zealand og USA.

Rettsakten fastsetter liste over hvilke seminstasjoner rånesæd kan importeres fra. Endringer i forhold til den gamle listen i vedtak 2002/613/EF er at enkelte seminstasjoner i USA og Canada er tatt ut. Nye stasjoner i de samme landene er føyd til. Videre er navn og adresseopplysningene for visse stasjoner i Sveits, USA og Canada oppdatert. Den oppdaterte listen gjaldt kun fra 15. desember 2009 til 31. desember 2009. Fra 1. januar 2010 gjelder forenklede rutiner for listeføring og offentliggjøring av lister over godkjente seminstasjoner i tredjestater. De forenklede rutinene er fastsatt ved direktiv 2008/73/EF. De innebærer at listene skal utarbeides av tredjestatenes myndigheter og kommuniseres til Kommisjonen. Kommisjonen skal videreformidle listene til medlemsstatene og sørge for at de blir offentliggjort.

Geenerelt viderefører rettsakten gjeldende dyrehelsebetingelser for import. Rettsakten oppdaterer imidlertid formatet på helsesertifikatet som kal følge med sæden slik at dette samsvarer med standardsertifikatet som brukes i TRACES-systemet. Videre tar rettsakten hensyn til at det i bilaterale avtaler mellom EU og visse tredjestater er fastsatt særskilte sertifikatkrav. Rettsakten fastsetter at disse skal gjelde foran de generelle kravene i rettsakten. P.t. får dette betydning for import av rånesæd fra Sveits. EU og Sveits har i en bilateral avtale om handel med landbruksprodukter fastsatt at rånesæd som eksporteres fra Sveits til EU skal følges av helsesertifikat i overensstemmelse med modellen som brukes ved handel med rånesæd i EØS (vedlegg D til direktiv 90/429/EØF), med visse tekniske tilpasninger.

Rettsakten innfører nye bestemmelser om hvordan sæd fra tredjestater skal transporteres.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd. 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten medfører hovedsakelig tekniske endringer. Dette, samt at det er svært uvanlig å importere rånesæd fra tredjestater til Norge, gjør at rettsakten ikke får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Bilaterale avtaler mellom EU og tredjestater gjelder ikke for Norge. Indirekte blir Norge likevel berørt. Dette siden rettsakten, som omfattes av EØS-avtalen, krever at en må forholde seg til særskilte sertifikatkrav som er nedfelt i bilaterale avtaler mellom EU og tredjestater. Norge og Sveits har nylig inngått en liknende avtale, men denne har ikke trådt i kraft enda. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0893/2009/EF
Celexnr.: 32009D0893

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 21.01.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen