Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Merkekrav for drikkevarer over 1,2 % vol. alkohol

Kommisjonsforordning (EU) nr. 238/2010 av 22. mars 2010 om endring av vedlegg V i europaparlaments- og rådsforordning nr. 1333/2008 når det gjelder merkebestemmelsene for drikkevarer som inneholder over 1,2 % vol. alkohol og visse fargestoffer...

Commission Regulation (EU) No 238/2010 of 22 March 2010 amending Annex V to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to the labelling requirement for beverages with more than 1,2 % by volume of alcohol and containing certain food colours (Text with EE...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22. mars 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer ordlyden i vedlegg V i rådsforordning (EU) nr. 1333/2008 som regulerer bruken av tilsetningsstoffer i næringsmidler. Vedlegg V er en liste over fargestoffene i næringsmidler omhandlet i artikkel 24 som medfører at merkingen av næringsmidlene skal inneholde tilleggsopplysninger. Det fremgår av vedlegget at bruk av azofargestoffene medfører krav om tilleggsmerking av næringsmidlene om at fargestoffet kan ha negativ innvirkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne, mens det er gjort unntak for merkekravet for stempelmerking av kjøtt og for stempelmerking og dekorasjonsmaling av eggeskall.

Endringen består i å innføre unntak fra merkekravet for drikkevarer med alkoholinnhold over 1,2 % vol. Fordi slike alkoholholdige drikkevarer ikke er beregnet til barn, er denne obligatoriske tilleggsmerkingen hverken nødvendig eller hensiktsmessig.

Merknader

Mattilsynet har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet en anbefaling om å oppheve dagens forskrift om tilsetningsstoffer og fastsette ny forskrift for å gjennomføre forordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EU) nr. 238/2010 bør gjennomføres som en henvisningsbestemmelse i den nye forskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Rettsakten har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 238/2010
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32010R0238

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2010
Frist returnering standardskjema: 05.05.2010
Dato returnert standardskjema: 14.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 050/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.05.2010
Høringsfrist: 28.06.2010
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen