Vet - import av fugler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 239/2010 av 22. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelser for dette...

Kommission Regulation (EU) No 239/2010 of 22 March 2010 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 24. mars 2010. 

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 8. juli 2010 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringsforskriften ble fastsatt av det sentrale Mattilsynet uten høring jf. matloven § 23 tredje ledd og er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artikkel 6 i forordning (EF) nr. 318/2007 som følge av at EU har innført nye rutiner for føring og offentliggjøring av lister over karanteneanlegg og -sentra i EØS som er godkjent for mottak av fugler fra tredjestater. Heretter skal den enkelte EØS-stat selv utarbeide og ajourføre liste over godkjente karanteneanlegg og -sentra på sitt område og gjøre listen tilgjengelig for Europakommisjonen/EFTAs overvåkningsorgan, de øvrige EØS-statene og allmennheten. Rettsakten opphever samtidig vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007, dvs. den gamle listen over godkjente karanteneanlegg og -sentra i EØS. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Mattilsynet må opprette en nettside hvor liste over godkjente karanteneanlegg og -sentra i Norge offentliggjøres. Listen skal utarbeides etter modellen vist i vedlegg II romertall V i vedtak 2009/712/EF. Mattilsynet må også sørge for at det blir lagt lenke til deres nettside fra Europakommisjonens nettside:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0239/2010
Celexnr.: 32010R0239

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 12.07.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.07.2010

Lenker

Til toppen