Vet - Import fjørfeprodukter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 254/2010 av 10. mars 2010 om godkjennelse av salmonellakontrollprogram i visse tredjestater, jf. Europaparlaments og Rådsforordning (EF) nr. 2160/2003, og endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 om status for bekjempelse av salmonella i visse tredjestat...

Commission Regulation (EU) No 254/2010 of 10 March 2010 approving a control programme for Salmonella in poultry in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards t...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 29. april 2010 om endring i forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Etter matloven § 23 tredje ledd kan tidsbegrensede forskrifter unntas for høring og kunngjøres særskilt.  

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner salmonella-kontrollprogrammene til visse tredjestater. For å kunne eksportere fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området må tredjestaten ha et godkjent salmonella- kontrollprogram. Det er Kommisjonen som godkjenner programmene i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 10 punkt 1.

Canada, Israel og USA har fått godkjent salmonellakontrollprogrammene for avlsflokker av kalkun, rugeegg av kalkun og daggamle kyllinger av kalkun. Israel  har i tillegg fått godkjent sitt program for daggamle kyllinger av arten Gallus Gallus som tas inn i flokker av verpehøns og slaktekyllinger. Kommisjonen har godkjent kontrollprogrammet til Brasil for avlsfjørfe, rugeegg av avlsfjørfe og daggamle kyllinger av arten Gallus Gallus.

Merknader

I forskrift 18. desember 2008 nr 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater endres kolonne 9 i tredjelandslisten som viser til de tredjestatene som har fått kontrollprogrammene godkjent av Kommisjonen.

Det forventes at endringene hovedsakelig får administrative konsekvenser. Ved import av fjørfe og fjørfeprodukter til Norge, benyttes i dag helsesertifikatene i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). For dyr og miljø vil der ikke være endringer. Offentlig ressursbruk, i forbindelse med selve implementeringen, vil være marginalt. Imidlertid er det per dags dato ingen rutiner for hvordan forordninger etter forenklet prosedyre skal oversettes til norsk og rettsaktene legges derfor ved på dansk. Henvisningsforskriftene kan bli vanskeligere å forstå for brukeren når forordningen ikke er på norsk. Det er forsøkt å gjøre forskriften lettere tilgjengelig ved å legge ved en oppdatert tredjelandsliste.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenkelt prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten må notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0254/2010
Celexnr.: 32010R0254

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.04.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 29.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen