Vet- AI Romania

Kommisjonsvedtak 2010/218/EU av 16. april 2010 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med et utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Romania...

Commission Decision 2010/218/EU of 16 April 2010 amending Decision 2006/415/EC as regards certain protection measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Romania...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og gjelder samtidig i EFTA-statene i henhold til EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer A-og B- områdene som er oppført i vedlegget til kommisjonsvedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe.

I mars vedtok EU et beskyttelsestiltak, vedtak 2010/158/EU, grunnet et utbudd av H5N1 i Tulcea i Romania. Det har nå vært enda et utbrudd i samme område. Dette nye beskyttelsestiltaket (2010/218/EU) endrer derfor A- området i Romania, samtidig som det gamle  beskyttelsestiltaket oppheves.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i forskrift 3. juli 2007 nr. 843 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap. Vedlegget til vedtaket er imidlertid ikke implementert, da det er landet hvor A- og B- områdene er opprettet som er ansvarlig for tiltakene som skal hindre videre smitte. I tilfelle av et utbrudd av H5N1 i Norge, vil A- og B- områder i Norge opprettes i egnen forskrift.

Rettsakten får ikke praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke regelverksendringer.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/128/EF
Celexnr.: 32010D0218

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen