Animalske biprodukter

Kommisjonsforordning 595/2010/EU av 2. juli 2010 om endring av vedlegg VIII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning 1774/2002/EF hva gjelder helseregler med hensyn til animalske biprodukter som ikke er beregnet til konsum...

Commission Regulation (EU) No 595/2010 of 2 July 2010 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten tilføyer ferskt blod og behandlet blod til vedlegg VIII kapittel V som tidligere kun gjaldt krav til serum fra dyr av hestefamilien (som teknisk produkt). Dette er en utvidelse. I tillegg gis det strengere dyrehelsekrav til blodet som skal omsettes i EU og krav til der blodet er tappet. For blodprodukter må enten dyrehelsekravene oppfylles eller blodproduktet må behandles for å sikre sykdomsfrihet. I tillegg må forholdsregler tas for at blodproduktene ikke blir kontaminert under produksjon, håndtering og emballering. Det er også et nytt krav om at blod og blodprodukter ved samhandel skal være i ugjennomtrengelige beholdere og merket med ”blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien – ikke til bruk som fôr eller konsum”. Importkravene viser nå til kravene for samhandel. Det er et nytt krav om at ubehandlede blodprodukter skal komme fra dyr av hestefamilien som er fra besetninger som i minst tre måneder før tapping ikke har hatt afrikansk hestesykdom (African horse sickness), jf. direktiv 90/426/EØF, eller vesicular stomatis (for seks måneder), mens glanders er fjernet fra listen. Det er nå spesifisert at behandlede blodprodukter (i motsetning til ubehandlet blod eller blodprodukter) må komme fra tredjeland som det er tillatt å importere hestekjøtt ifra, jf. forordning (EU) nr. 206/2010 (også endret i vedlegg XI). Det er også lagt til at blodprodukter må komme fra godkjente tekniske anlegg som oppfyller vilkårene i forordning (EF) nr. 1774/2002. Helsesertifikatet for import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien (vedlegg X kapittel 4 (A)) er oppdatert i henhold til de nye kravene. I helsesertifikatet for import av blod og blodprodukter fra andre dyr enn hest (vedlegg X kapittel 4 (D)) er det gjort noen mindre endringer uten betydning.

Rettsakten tilføyer et nytt kapittel (kapittel XV) til vedlegg VIII som gjelder horn og hornprodukter (unntatt hornmel), hover og hovprodukter (unntatt hovmel) beregnet på produksjon av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. Det er gitt dyrehelsekrav og krav til emballasje og merking (”ikke for humant konsum”). Varer importert fra tredjeland skal følges av et helsesertifikat, se nytt sertifikat i vedlegg X kapittel 18.

Små endringer er også gjort i helsesertifikatet for melk og melkeprodukter (vedlegg X kapittel 2) ved at kravet om at det har gått 21 dager siden mysen var produsert (enten med eller uten transporttiden) gis som alternativ til lav pH. Vedlegg XI med lister over tredjeland de enkelte produktene kan importeres fra, er endret for å ha oppdaterte henvisninger til annet EU-regelverk (for eksempel forordning (EF) nr. 206/2010), samt de endringene som nevnt over. Det er tilføyd en liste (vedlegg XI del XVIII) som sier at hornprodukter som nevnt over kan importeres i fra alle tredjeland.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Etter kontakt med kunnskapsinstitusjonene antas rettsakten ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet utover endringen av forskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 595/2010
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32010R0595

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2010
Frist returnering standardskjema: 27.08.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2010
Høringsfrist: 01.12.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker