Vet - Godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonsvedtak 2010/436/EU av 9. august 2010 om implementering av rådsdirektiv når det gjelder godkjenningstester med henblikk på videreføring av godkjenning av laboratorier som utfører serologiske tester for kontroll av effekten etter rabiesvaksinering...

Commission Decision of 9 August 2010 implementing Council Decision 2000/258/EC as regards proficiency tests for the purposes of maintaining authorisations of laboratories to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder implementering av rådsvedtak 2000/258/EF om ringtester for å kunne videreføre godkjenningen av laboratorier som utfører serologiske undersøkelser av antistoffnivå etter vaksinering mot rabies. I vedtaket er det franske laboratoriet Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), utpekt til å være det laboratoriet som stiller opp nødvendige kriterier for standardisering av denne testen. I tillegg skal AFSSA, Nancy evaluere laboratoriene i medlemsstatene og i tredjestater mhp å godkjenne dem for den serologiske undersøkelsen og tilrettelegge for årlige ringtester. Slike godkjenningstester har siden 2000 blitt foretatt minst en gang per år, men det har hittil ikke vært noen bestemmelser som sier noe spesifikt om vilkårene for fornying av eksisterende godkjenninger.  

For å sikre en ensartet anvendelse av bestemmelsene i vedtak 2000/258/EF, gjøres nå videreføringen av godkjenningen betinget av en positiv konklusjon i en evalueringsrapport utarbeidet av AFSSA, Nancy - etter at laboratoriet i en medlemsstat, eller i en tredjestat, har deltatt i en ringtest/godkjenningstest.

Ringtestene skal gjennomføres hvert år, og evalueringsrapportene skal legges frem for Kommisjonen og for kompetent myndighet i det landet laboratoriet ligger.

Videre gir EU finansiell støtte til AFSSA, Nancy for laboratoriets utgifter til årlige godkjenningstester. Rettsakten bestemmer imidlertid at denne støtten skal opphøre fra 1. januar 2011, og at den skal erstattes av en ordning hvor laboratorier som deltar i ringtestene selv betaler et gebyr til AFSSA for dette. Gebyrets størrelse skal fastsettes av AFSSA iht forordning (EF) 882/2004 (kontrollforordningen).

Laboratorier i medlemsstatene som er godkjent for å gjennomføre serologiske tester for å kontrollere effekten av rabiesvaksinering hos visse rovdyr, har hittil vært oppført i vedlegg I i kommisjonsvedtak 2004/233/EF. Fra 1. januar 2010 kan medlemsstatene selv godkjenne laboratorier og offentliggjøre disse, jfr. direktiv 2008/73/EF. Vedtak 2004/233/EF er således foreldet og oppheves derfor i gjeldene rettsakt.

Merknader

Vedtaket krever endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Endringene i forskriften vil være av teknisk karakter, men omkostninger forbundet med godkjenningsordningen blir nå i større grad enn tidligere blir lagt på det enkelte laboratorium; det vil trolig føre til at prisen forbrukeren betaler for undersøkelser av antistofftiter i blodprøver vil øke noe.  For forvaltningen vil endringene ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)5421
Rettsaktnr.: 2010/436/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/258/EØF
Celexnr.: 32010D0436

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2010
Frist returnering standardskjema: 01.10.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2010
Høringsfrist: 13.12.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen