Ekspertgruppe for hjerte- og karsykdommer

Ekspertgruppe for førerkort og hjerte- og karsykdommer...

Expert group on cardiovascular diseases...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Sammendrag av innhold

Vedlegg III til direktiv 2006/126/EF om førerkort gir helsekrav for innehavere av de ulike førerkortklasser. Det planlegges revisjon av bestemmelsene om hjerte- og karsykdommer. Man ønsker et så godt faglig grunnlag som mulig for disse bestemmelsene. Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medisinske eksperter, leger som arbeider innen nasjonal førerkortforvaltning og representanter for EUs førerkortkomité. Gruppen skal utrede trafikksikkerhetsrisiko ved de ulike hjerte- og karsykdommer og redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for dette, i et dokument som førerkortkomiteen skal legge til grunn ved sin revisjon av vedlegg III. Gruppens mandat er å avgi en kunnskapsbasert rapport. Forskriftsrevisjonen vil bli foretatt av førerkortkomiteen. Gruppen har hatt to møter, i juni og november 2010. Rapporten er planlagt å kunne avgis i løpet av 2011.

Merknader

Arbeidsgruppens rapport som sådan vil ikke gi behov for endring i lov eller forskrift i Norge. Om den påfølgende revisjon av helsekravene i direktiv 2006/126/EF om førerkort vil gi behov for endringer i lov eller forskrift, er usikkert. Trolig vil det bli behov for mindre endringer i førerkortforskriftens vedlegg 1, og i retningslinjene for forvaltningens vurdering av saker om førerkort og helse (IS-1348).

Sakkyndige instansers merknader

Slike foreligger ikke. Er trolig først aktuelt når utkast til endringer i førerkortdirektivet foreligger.

Vurdering

Norge er forpliktet til å implementere EUs førerkortdirektiv. Endringer i dette er derfor relevant for Norge. Fylkesmennene behandler årlig ca. 19.000 saker om førerkort og helse. Vegmyndigheten utsteder og/eller fornyer ca 220 000 førerkort. Bestemmelsene på dette området har betydning for mange menneskers rettigheter. Bestemmelsene om hjertesykdom for innehavere av førerkort gruppe 2 (i Norge gruppe 2 og 3) har betydning for enkelte gruppers mulighet for fortsatt deltakelse i arbeidslivet, og kan dermed få trygde-økonomiske konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: