REACH - Endring/testmetoder

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2010 av 8. desember 2010 om endring i forbindelse med tilpasning til den tekniske utviklingen av Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2010 om fastsettelse av testmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH...

Commission Regulation (EU) No 1152/2010 of 8 December 2010 amending for the purpose of its adaptation to technical progress Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 REACH...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.01.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2010 ble vedtatt 8. desember 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 13/2012 av 10. februar 2012.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier) skal det på fellesskapsnivå fastsettes testmetoder for testing av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, human toksisitet og økotoksisitet) hvor slike tester er påkrevet for å fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper. Direktiv 67/548/EØF omhandlet regler om klassifisering og merking av farlige kjemiske stoffer, og vedlegg V til dette direktivet inneholdt tidligere metoder for testing av stoffer. Ved direktiv 2006/121/EF ble vedlegg V til direktiv 67/548/EØF opphevet med virkning fra 1. juni 2008, og testmetodene i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF er derfor inkorporert i forordning (EF) nr. 440/2008. Denne forordningen hindrer ikke benyttelse av andre testmetoder forutsatt at de er i tråd med aktuelle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Ved utforming av testmetoder bør det tas hensyn til prinsippene om å erstatte, begrense og forbedre bruk av forsøksdyr i prosedyrer, især når aktuelle validerte metoder blir tilgjengelige for å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk.
Gjennom vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 fastsettes de testmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH. Kommisjonen revurderer etter behov testmetodene i denne forordningen med henblikk på å erstatte, begrense eller forbedre forsøk med virveldyr.

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr.1152/2010 endres vedlegg i forordning (EF) nr. 440/2008 ved at det innføres to nye in vitro-testmetoder for øyeirritasjon som nylig er vedtatt av OECD. Disse testmetodene skal medvirke til at antall dyr som benyttes til forsøk skal begrenses til et minimum. I del B i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 innsettes kapittel B.47 (auklarhets- og permeabilitetstestmetode på oksehinne (BCOP-testmetoden) til identifisering av øyeetsende stoffer og sterkt øyeirriterende stoffer) og B.48 (isolert kyllingøye-testmetode (ICE-testmetoden) til identifisering av øyeetsende stoffer og sterkt øyeirriterende stoffer).

Merknader

Regelverket om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - REACH - ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008 og godkjent av Stortinget 29. mai 2008. Norsk gjennomføringsforskrift ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008. Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.
Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1152/2010 medfører behov for å endre det aktuelle norske regelverket. Dette er endringer av mer teknisk karakter, men er viktig å gjennomføre slik at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2010 behandles av Spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1152/2010
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32010R1152

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2010
Frist returnering standardskjema: 21.01.2011
Dato returnert standardskjema: 21.01.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen