Såvarer - fritak for visse arter

Kommisjonsvedtak 2010/680/EU av 9. november 2010 om fritak for Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Storbritannia fra forpliktelsen til å bruke bestemmelsene om visse ar...

Commission Decision 2010/680/EU of 9. November 2010 releasing Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom from the obligation to apply to cert...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2010/680/EU fritar landene Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige, Storbritannia fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene for enkelte arter omfattet av rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, og 2002/57/EF. Vedtal 2010/680/EU opphever og erstatter 35 vedtak fastsatt i årene fra og med 1966 til 2010. Vedtak 2010/680/EU ble fastsatt etter at Kommisjonen hadde hatt en gjennomgang med det enkelte land om det fortsatt er hensiktsmessig å ha fritakene fastsatt i de 35 tidligere vedtakene, og om betingelsene for slike vedtak er oppfylt. Gjennomgangen førte til enkelte endringer. Betingelsen for å kunne vedta slike vedtak om fritak, er at landet normalt ikke har produksjon og omsetning av formeringsmateriale av artene eller at virksomheten har ubetydelig økonomisk omfang.

Rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF,og 2002/57/EF omfatter bestemmelser om omsetning av frø av fôrvekster, såkorn, vegetativt formeringsmateriale av vin og skogstrær, betefrø, grønnsaksfrø og frø av olje- og fibervekster. Direktivene inneholder en artikkel som gir mulighet for land til helt eller delvis å bli fritatt fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene for visse arter.

Merknader

Rettsakten retter seg mot Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Storbritannia. Aktuelt regelverk i Norge er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i regelverket. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/680/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0680

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2010
Frist returnering standardskjema: 24.12.2010
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 064/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen