Vet - kontroll identifikasjon storfe

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1034/2010 av 15. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1082/2003 om kontroll med kravene til identifikasjon og registrering av storfe...

Commission Regulation (EU) No 1034/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1082/2003 as regards checks concerning the requirements for the identification and registration of bovine animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten reduserer minimumsandelen av driftsenheter med storfe som EØS-statenes myndigheter årlig skal kontrollere med henblikk på etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av storfe fra 10% (eller 5% dersom vedkommende EØS-stat har en fullt operativ storfedatabase) til 3% av driftsenhetene. Rettsakten forplikter likevel vedkommende myndighet til å øke andelen påfølgende år dersom kontrollen avdekker et betydelig antall regelbrudd.

Rettsakten viderefører i utgangspunktet kravet om at alle storfe på den enkelte driftsenhet skal kontrolleres. Nytt er at rettsakten åpner for at vedkommende myndighet istedenfor kan velge å kontrollere et representativt utvalg dersom dyretallet på driftsenheten overstiger 20. Antall kontrollerte dyr skal i så fall være tilstrekkelig til å kunne påvise regelbrudd hos 5% av dyreholderne med 95% sikkerhet.

Rettsakten forenkler modellen for årsrapporten EØS-statene skal forelegge Kommisjonen/ESA om resultatet av kontrollene som er foretatt for å sikre etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av storfe. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt. Endringen retter seg hovedsakelig mot Mattilsynet og fastsetter minimumskrav til tilsyn med regelverket om sporbarhet av storfe. Endringen berører private aktører kun indirekte og har mindre praktisk betydning for dyreholderne. Mattilsynet mener derfor det kan forsvares at rettsakten unntas fra høring etter forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c og vil be om Landbruks- og matdepartementets samtykke til å unnlate høring. Derfor har Mattilsynet heller ikke foreslått høringsfrister da vi antar at endringen vil kunne gjøres gjeldende fra den datoen rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten retter seg hovedsakelig mot Mattilsynet. Den berører private aktører kun indirekte og har mindre praktisk betydning for dyreholderne. Rettsakten legger til rette for at Mattilsynet kan redusere antall tilsyn med etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av storfe. Mattilsynet er p.t. forpliktet til å årlig gjennomføre tilsyn på 5% av driftsenhetene. Andelen kan heretter reduseres til 3%. På driftsenheter med mer enn 20 storfe vil en ikke trenge å inspisere alle dyrene, kun et representativt utvalg. Rettsakten utløser behov for oppdatering av Mattilsynets interne retningslinjer om tilsyn med merking, registrering og rapportering av storfe, samt rapporteringsverktøy/-mal i Mattilsynets tilsynssystemer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1034/2010
Basis rettsaktnr.: 1760/2000
Celexnr.: 32010R1034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2010
Frist returnering standardskjema: 04.01.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen