Biprodukter- gelatin

Kommisjonsvedtak 2009/960/EU av 14. desember 2009 som endrer vedtak 2004/407/EF hva gjelder tillatelse til import til Tsjekkia av gelatin til fremstilling av fotografisk materiale...

Commission Decision 2009/960/EU of 14 December 2009 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech Republic...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2004/407/EF som gir et unntak fra forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) for import av gelatin fremstilt av kategori 1 materiale. Import av slikt materiale er i utgangspunktet ikke tillatt, men rettsakten åpner for at Tsjekkia kan importere slikt gelatin til fremstilling av fotografisk materiale. Importen kan kun skje til de virksomhetene i Tsjekka som er listet opp i rettsaktens vedlegg I. Virksomheter i Frankrike, Nederland, Luxembourg og Storbritannia har allerede tillatelse til å importere slik gelatin til fremstilling av fotografisk materiale på visse vilkår. Gelatinet omsettes ikke til andre medlemsstater.

Merknader

Rettsakten retter seg kun mot Tsjekkia. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/960/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/407/EF
Celexnr.: 32009D0960

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2010
Frist returnering standardskjema: 19.02.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen