Grenseverdier - tiludronsyre og jernfumarat

Forordning (EF) nr. 485/2009 av 9. juni 2009 som endrer vedlegg II til forordning (EØF) 2377/90 om en Fellesskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder tiludronsyre og jernfumarat ...

Regulation (EC) No 485/2009 of 9 June 2009 amending Annex II to Regulation (EEC) nr. 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards tiludronic acid and iron fumarate...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt 9. juni gjort gjeldende i EU 9. august 2009.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 485/2009 omhandler virkestoffet tiludronsyre i form av dinatriumsalt og virkestoffet jernfumarat. Ifølge forordningen har Kommisjonen fastsatt at det ikke er nødvendig med grenseverdier for rester av tiludronsyre i form av dinatriumsalt ved parenteral behandling (dvs. ikke gjennom munnen) av eggleggende fjørfe og avlsfjørfe. Kommisjonen har også fastsatt at det ikke er nødvendig med grenseverdier for rester av jernfumarat i alle matproduserende dyrearter. Dette er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2377/1990.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforeniing, FHL, Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, TINE og Kjøttbransjens landsforening. Ingen av disse har merknader til rettsakten.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 485/2009
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32009R0485

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2009
Frist returnering standardskjema: 22.07.2009
Dato returnert standardskjema: 23.03.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.03.2010
Høringsfrist: 09.04.2010
Frist for gjennomføring: 26.06.2009

Lenker

Til toppen