Grenseverdier legemiddelrester - diclofenac

Forordning (EF) nr. 582/2009 av 8. juni 2009 som endrer vedlegg I til forordning (EØF) 2377/90 om en Fellesskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder diclofenac...

Regulation (EC) No 582/2009 of 8 June 2009 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2377/90 laying down av Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards diclofenac...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt 3. juli 2009 og gjort gjeldende i EU 4. september 2009.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 582/2009 omhandler det antiinflammatoriske virkestoffet diclofenac. Ifølge forordningen har Kommisjonen fastsatt en permanent grenseverdi på 0,1 µg/kg for rester av diclofenac i melk fra storfe. Denne grenseverdien kommer i tillegg til de grenseverdiene som er fastsatt tidligere for storfe og svin. Grenseverdiene er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2377/1990.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på for-høring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforeniing, FHL, Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, TINE og Kjøttbransjens landsforening. Ingen av disse har merknader til rettsakten.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. 

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 582/2009
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32009R0582

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2009
Frist returnering standardskjema: 18.08.2009
Dato returnert standardskjema: 23.03.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.03.2010
Høringsfrist: 09.04.2010
Frist for gjennomføring: 29.07.2009

Lenker

Til toppen